Meer inspraak voor burgers bij water­schappen in Zuid-Holland


5 juni 2014

Op initiatief van de D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en SP buigen Provinciale Staten van Zuid-Holland zich over een voorstel om de bestuurlijke verhoudingen van vier waterschappen te wijzigen. Het gaat hierbij om de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse Delta. Het voorstel van de vijf partijen beoogt het aantal geborgde zetels te verminderen naar het wettelijke minimum van zeven zetels. Gedeputeerde Staten worden opgeroepen in overleg met de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland een vergelijkbare wijziging door de voeren voor het waterschap Rivierenland.

Door het voorstel krijgen burgers meer invloed op de waterschappen. Het aantal zetels voor de categorie ingezetenen (burgers) neemt toe met 2 en komt uit op 23 van de 30 zetels. De geborgde categorie levert 2 van 9 zetels in en krijgt daardoor een belang van 23% in het bestuur t.o.v. 30% in de huidige situatie.

Ingezetenen en geborgden
In de besturen van de waterschappen worden zowel de ingezetenen (burgers) als belanghebbenden (geborgde zetels) vertegenwoordigd. De geborgde categorie, gekozen door belangenorganisaties, bestaat uit eigenaren van landbouwgronden, natuurgebieden en bedrijfsgebouwen. De grondslag van geborgde zetels vindt zijn oorsprong in de trits ‘belang-betaling-zeggenschap’. Deze verhouding is de laatste jaren veranderd. De geborgden zijn relatief minder belasting gaan betalen dan ingezetenen. Bovendien is het takenpakket van de waterschappen verbreed en complexer geworden. Hierbij past een vertegenwoordiging door vrij verkozen bestuurders die meervoudige belangen dienen.

Het initiatiefvoorstel is ingediend door Statenleden Lies van Aelst (SP), Rawa Hassan (PvdA), Marijke Kleijweg (GroenLinks), Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en Paul Breitbarth (D66). Eerder zijn in de provincies Overijssel en Noord-Brabant ook voorstellen ingediend om het aantal waterschapszetels voor geborgden te verlagen.