Partij voor de Dieren en SP: massale afschot reeën onbe­grij­pelijk


3 juni 2014

Den Haag, 3 juni 2014 – De komende vijf jaar mogen er in Zuid-Holland ruim 1800 reeën worden afgeschoten: elk jaar minstens 367. Het provinciebestuur heeft hiervoor toestemming gegeven vanwege de schade die de dieren zouden aanrichten en vanwege gevaar voor de verkeersveiligheid. Maar daarvan is de afgelopen drie jaar amper sprake geweest. De Partij voor de Dieren en de SP in Zuid-Holland vinden het massaal afschieten van de reeën dan ook onnodig en onbegrijpelijk!

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben eind vorig jaar ontheffing verleend van de Flora- en faunawet om de komende vijf jaar jaarlijks minimaal 367 reeën te doden. Het gaat om reeën in diverse natuurgebieden op of in Goeree Overflakkee, Voorne, Hoeksche Waard, Vijfheerenlanden, het Eiland van Dordrecht, de Hollandse Biesbosch en duingebieden tussen Den Haag tot aan de grens met Noord-Holland. Het gaat zowel om volwassen bokken en geiten als kalveren.

Reeën leveren een belangrijke bijdrage aan de (beleving van de) natuur en natuurlijke begrazing. Dit draagt weer bij aan de biodiversiteit. Hoe meer dieren- en plantensoorten in een gebied, hoe beter de voedselketen functioneert en hoe stabieler het systeem is.

De Partij voor de Dieren en de SP in Zuid-Holland maken zich dan ook grote zorgen over het enorme aantal reeën dat in Zuid-Holland mag worden afgeschoten in verhouding tot de populatiegrootte. Zo mogen er in bijvoorbeeld de Hoeksche Waard jaarlijks 50 reeën worden afgeschoten: naar schatting van natuurorganisaties de helft van de populatie ter plekke. De natuurlijke sterfte is hierin niet eens meegerekend.

Dat laatste geldt ook voor onder meer het Eiland van Dordrecht en in de Hollandse Biesbosch. Daar sterven er, onder meer als gevolg van hoog water, in sommige jaren veel meer dieren dan in andere jaren. Om nu al voor vijf jaar afschotaantallen te bepalen vinden de Partij voor de Dieren en de SP een onjuiste beslissing.

Verder blijkt dat het Faunafonds in 2011, 2012 en 2013 in Zuid-Holland niets hoefde uit te keren als gevolg van schade die door reeën is veroorzaakt. Ook zijn bij de politie gegevens over aanrijdingen met reeën in 2013 opgevraagd. Daaruit komt naar voren dat van de 35 aanrijdingen in Zuid-Holland er slechts vier waren met enkel blikschade.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat vooral het creëren van openheid en overzicht langs de wegen en het invoeren van snelheidsbeperkingen het meest bijdragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid. Afschot maakt de dieren juist schuw en schrikachtig, aldus wetenschappers. Daardoor kunnen ze juist in paniek de weg op lopen en het verkeer extra in gevaar brengen.

De Partij voor de Dieren en de SP willen daarom van het provinciebestuur onder meer weten hoe de reeënstand in Zuid-Holland zich sinds 2011 heeft ontwikkeld en wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. Ook vragen ze of de provincie bereid is de ontheffing aan te passen als de reeënpopulatie verder is afgenomen.

Verder stellen de Partij voor de Dieren en de SP voor om maatregelen te nemen om aanrijdingen te voorkomen, zoals het plaatsen van rasters, het verbreden van bermen, het verlagen van de maximum snelheid of het plaatsen van waarschuwingsborden op die plaatsen waar reeën voorkomen in plaats van het doden van reeën.

Omdat de schade aan gewassen door reeën de afgelopen jaren nihil was en het Faunafonds geen schade heeft uitgekeerd, vinden de partijen dat er om die reden geen reeën mogen worden gedood. Bovendien zijn reeën, naast hun intrinsieke waarde, belangrijk voor de (beleving van de) natuur. Alleen al daarom zou de provincie er alles aan moeten doen om de waarde die deze dieren vertegenwoordigen, zo veel mogelijk te waarborgen.