Natura 2000 redt bedreigde soorten


1 juli 2007

Verontruste natuurorganisaties roepen het kabinet op de Natura-2000-gebieden maximaal te beschermen en vooral niet te treuzelen met de aanwijzing van deze gebieden. Natura 2000 is het netwerk van de belangrijkste Europese natuurgebieden en biedt bedreigde soorten bescherming. In Nederland ziet het er voor tweederde van de beschermde soorten slecht uit. Soorten als grote vuurvlinder, purperreiger en geelbuikvuurpad dreigen hier uit te sterven. Zij kunnen het alleen redden als ze goed beschermd worden in het kader van Natura 2000.

Aanleiding voor de oproep is het verschijnen op 27 juni van de Ex Ante evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van het Milieu en Natuur Planbureau, getiteld Perspectieven voor de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland. Dit is een belangrijk rapport voor de bescherming van Nederlandse natuur en de verplichtingen van Nederland in Europa. Uit het onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met tweederde van de in Nederland beschermde soorten. Hun leefgebieden zijn niet groot genoeg en te versnipperd. En de kwaliteit van de natuur staat onder druk door invloeden van buitenaf: verzuring en vermesting door de intensieve veehouderij bijvoorbeeld en verdroging door kunstmatig laag gehouden waterpeilen. Soorten zoals Pimpernelblauwtje, Grote vuurvlinder, geelbuikvuurpad, velduil, grote karekiet, en kemphaan redden het niet in Nederland als ze niet goed beschermd worden.

Essentieel in die bescherming is de aanwijzing van de belangrijkste natuurgebieden tot Natura-2000-gebied en het daaropvolgend opstellen van een goed beheerplan. Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden van Europees belang. Dit netwerk heeft als belangrijkste doelstelling om de biodiversiteit in Europa niet verder achteruit te laten gaan.
Positief is dat uit de evaluatie van het Milieu en Natuur Planbureau ook blijkt dat bescherming in het kader van Natura 2000 echt helpt. De druk van buitenaf vermindert en de versnippering neemt af. Hierdoor kunnen de bedreigde soorten overleven. Voorbeelden daarvan in Nederland zijn lepelaar, purperreiger en grote stern.

De aanwijzing tot Natura-2000-gebied leidt vaak tot discussie met name vanuit de agrarische sector en de recreatiesector. Maar het platteland gaat niet op slot en het beleid is noodzakelijk. Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu vragen het kabinet dan ook om het aanwijzingsproces met spoed te voltooien. Dit is niet alleen goed voor de natuur maar ook voor het welbevinden van de mens. Bijzondere natuur en landschappen van Waddenzee tot Veluwe waar honderdduizenden mensen van genieten blijven dankzij Natura 2000 behouden. En daar vaart ook de Nederlandse economie wel bij. De Vrije Universiteit becijferde voor het ministerie van LNV vorig jaar dat Natura 2000 gebieden een bijdrage aan de Nederlandse economie leveren ter waarde van vierenhalf miljard euro per jaar.

Bron: Website Stichting Natuur en Milieu
Publicatiedatum: 27-06-2007

De Partij voor de Dieren kan dit pleidooi van harte ondersteunen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief