Partij voor de Dieren begint protest­actie tegen onwillig provin­cie­be­stuur


14 april 2008

Den Haag, 14 april 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland begint een mailcampagne om onwillige provinciebestuurders duidelijk te maken dat ze het welzijn van dieren niet kunnen negeren. Aanleiding voor de campagne is de reactie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op een reeks voorstellen van de Partij voor de Dieren om het dierenwelzijn in Zuid-Holland te verbeteren. Het provinciebestuur heeft vrijwel al die voorstellen afgewezen. Als belangrijkste reden daarvoor voert het provinciebestuur aan dat dierenwelzijnsbeleid niet past in het gedachtegoed van het project Provincie Nieuwe Stijl. Onbegrijpelijk, vindt de Partij voor de Dieren, want dierenwelzijn is wel degelijk een apart beleidsterrein van de provincie.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft begin maart een reactie gevraagd van GS op het initiatiefvoorstel Provinciaal dierenwelzijnsbeleid. Daarin doet de PvdD een reeks voorstellen aan het provinciebestuur die het welzijn van de dieren in Zuid-Holland ten goede moeten komen. De voorstellen variëren van het actief bevorderen van het dierenwelzijn door het geven van goede voorlichting aan het publiek tot het financieel ondersteunen van dierenambulances en asielen en van het aanwenden van Europese subsidies voor een diervriendelijker landbouwbeleid tot het benoemen van een gedeputeerde tot portefeuillehouder dierenwelzijnsbeleid.

GS hebben hun reactie tegen de afspraken in veel te laat aangeleverd, waardoor de Partij voor de Dieren (PvdD) zich genoodzaakt zag haar eigen voorstel van de agenda van de commissievergadering Groen Water Milieu te halen. Daarmee is ook de bespreking in de Provinciale Staten-vergadering later deze maand onmogelijk geworden.

De PvdD is echter niet alleen ontstemd over de trage gang van zaken binnen het college van GS. De partij is vooral verbolgen over de inhoudelijke reactie op haar initiatiefvoorstel. GS schrijven dat dierenwelzijn ethisch gezien een belangwekkend vraagstuk is dat brede maatschappelijke aandacht verdient. Maar tegelijk zeggen GS dat een apart dierenwelzijnsbeleid niet past in het gedachtegoed van het project Provincie Nieuwe Stijl. Dat project houdt in dat de provincie zich naar eigen zeggen wil concentreren op haar hoofdtaken en andere taken zo veel mogelijk wil afstoten. Volgens GS betreffen de voorstellen van de PvdD dan ook zaken waarvoor de provincie geen of beperkte verantwoordelijkheid wil dragen of die geen toegevoegde waarde hebben voor de provincie. ‘Dierenwelzijn is geen hoofdtaak van de provincie’, aldus GS.

Onder dat mom vegen GS vrijwel alle voorstellen van de PvdD van tafel. Publieksvoorlichting: dat moeten andere partijen maar doen. Europese subsidies inzetten voor diervriendelijk landbouwbeleid: zal worden onderzocht, maar waarschijnlijk niet haalbaar. Financieel ondersteunen van dierenambulances en asielen: geen taak van de provincie en past niet in de PNS-gedachte. Onderzoek doen naar een duurzame en diervriendelijke oplossing voor de overlast van ganzen: geen taak van de provincie. Minder dieronvriendelijke methoden voor het vangen van muskusratten: een toekomstige verantwoordelijkheid van de waterschappen als het aan GS ligt. Vóór 2010 stoppen met het gebruik van verdrinkingsvallen voor de muskusrattenvangst: kan niet, want dan loopt de populatie niet snel genoeg terug. Aanbrengen van muskusratwerend doek op dijken en andere waterkeringen: kan niet en te duur. Het niet langer toestaan dat pelsdierfokkers en viskwekers zich in Zuid-Holland vestigen: juridisch onhaalbaar. Alleen op het voorstel om bedreigde diersoorten mee te wegen in milieueffectrapportages reageren GS met een zuinig: ‘Een haalbaar voorstel’.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Statenfractie van de PvdD in Zuid-Holland, is zeer teleurgesteld in de negatieve houding van GS als het om dierenwelzijn gaat. ‘Dit provinciebestuur heeft nu in feite aangegeven dat het zich helemaal niets gelegen laat liggen aan het welzijn van de dieren en een goed natuurbeheer in Zuid-Holland. Alles wat ook maar enigszins riekt naar een verbetering van de leefomstandigheden van dieren hoort volgens GS niet tot de taken van de provincie, waarbij het PNS-project als handige uitvlucht wordt misbruikt. Terwijl de provincie wel degelijk wettelijke taken op dat gebied heeft, onder meer op grond van de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en Europese regelgeving. Maar voor dit provinciebestuur tellen economische belangen veel sterker dan de belangen van dieren, milieu en natuur. Ik roep de inwoners van Zuid-Holland op hiertegen via een speciaal opgezette mailcampagne massaal te protesteren bij Gedeputeerde Staten’. Informatie over de mailcampagne is te vinden op de website van de PvdD (www.partijvoordedieren.nl).

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren aanwezig bij de marathon van Rotterdam

Gisteren stonden diverse leden van de werkgroep met een kraam langs de route van de marathon van Rotterdam. Het weer zat gelu...

Lees verder

Muskusrattenbestrijding verre van succesvol

Dierenbeschermers prikken door mythe heen. De Landelijk Coördinator Muskusrattenbestrijding claimt succes bij het bestri...

Lees verder