Partij voor de Dieren boos over bomenkap langs N209


24 februari 2014

Den Haag, 24 februari 2014 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich boos over het kappen van ruim 300 bomen langs de N209 In Lansingerland. De provincie heeft hiervoor een vergunning afgegeven, maar niet gekeken naar alternatieven om de bomen te sparen. Ook heeft de provincie slechts minimale informatie gegeven over de aanstaande bomenkap.

De provincie Zuid-Holland heeft oktober vorig jaar een vergunning aangevraagd bij de gemeente Lansingerland om ruim driehonderd bomen te kappen langs de N209, de Hoefweg tussen Benthuizen en Lansingerland. De bomen moeten verdwijnen uit oogpunt van verkeersveiligheid. De gemeente Lansingerland heeft de vergunning inmiddels afgegeven.

De kap van de bomen begint binnenkort. Er wordt begonnen met het weghalen van 63 populieren voor de aanleg van een rotonde en een fietstunnel naar het Bentwoud. Later dit jaar zullen er nog eens 239 bomen langs de N209 worden gekapt.

Volgens de provincie moeten bomen minstens 4,5 meter van de wegrand staan voor de veiligheid van automobilisten. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland begrijpt niet waar die afstand op is gebaseerd. Ze vraagt zich af of dit een specifiek Zuid-Hollandse beleidsregel is. Ook vraagt ze zich af welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen op provinciale wegen zonder een obstakelvrije zone van 4,5 meter.

De partij is van mening dat bomen een zeer belangrijke natuurwaarde hebben, ook voor de dieren die in de bomen leven. De provincie zou daarom alles in het werk moeten stellen om de bomen niet te kappen. De PvdD wil daarom van Gedeputeerde Staten weten welke andere mogelijkheden zijn overwogen om de bomen te sparen.

Bomen zijn een stimulans voor verkeersdeelnemers om hun snelheid te beperken. Daardoor vergroten ze de verkeersveiligheid juist, aldus de Partij voor de Dieren. Ze pleit daarom voor het laten staan van de bomen en het nemen van andere maatregelen die de gevaren voor automobilisten beperken, bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid ter plekke.

Volgens de provincie compenseert de aanplant van nieuwe bomen in het Bentwoud de kap van de 300 bomen. De Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij dat argument. ‘Is de nieuwe aanplant in het Bentwoud ter compensatie van de bomenkap langs de N209 een direct gevolg van de bomenkap, of was die aanplant al gepland? Zo ja, worden er dan extra bomen ter compensatie aangeplant?’ aldus fractievoorzitter Carla van Viegen.

Verder heeft de provincie amper ruchtbaarheid gegeven aan de bomenkap. Er is niet actief om reacties gevraagd op het plan. De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat Gedeputeerde Staten bij een dergelijke grootschalige bomenkap de informatieplicht ruimer zou moeten opvatten dan het minimaal wettelijk vereiste. Ook zouden deskundigen van tevoren om advies moeten worden gevraagd.