Partij voor de Dieren: brede groene bufferzone tussen Wassenaar en Katwijk behouden


29 januari 2009

Den Haag, 29 januari 2009 – De brede groene bufferzone tussen de gemeenten Wassenaar en Katwijk moet behouden blijven en tenminste 1800 meter breed zijn. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland als reactie op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om 5000 woningen te gaan bouwen op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Dit plan gaat ten koste van het dieren- en plantenleven ter plekke. Daarom moet de provincie nu al maatregelen nemen om de aantasting van milieu en natuur in het gehelde gebied te compenseren, vindt de Partij voor de Dieren.
28 januari jl. is het plan ter bespreking voorgelegd aan Provinciale Staten, maar ook de coalitiepartijen CDA, Partij van de Arbeid, VVD enChristenunie/SGP houden vast aan het mogelijk maken van bebouwing van de groene bufferzone.

Een deel van het terrein waar vroeger het vliegkamp Valkenburg was gevestigd, maakt deel uit van een Rijksbufferzone. Dat is een gebied dat door de overheid is aangewezen om stedelijke gebieden ruimtelijk te scheiden en waar in beginsel niet mag worden gebouwd.
Deze streek, gelegen tussen de gemeenten Wassenaar en Katwijk, is aangewezen als een ecologische en groene verbindingszone tussen de duinen en het poldergebied. In dit gebied leven verschillende dieren- en plantensoorten, zoals de rugstreeppad, bunzing, hermelijn, wezel, ree, vos, grote bonte specht, bosuil, diverse soorten vleermuizen en grote aantallen weidevogels.

De provincie Zuid-Holland wil dat in dit gebied 5000 woningen worden gebouwd, waaronder 500 ‘topwoningen’ die al bijna de helft van de te bebouwen locatie innemen. Als alle woningen er staan, is de bufferzone tussen Wassenaar en Nieuw-Valkenburg (zoals het gebied wordt aangeduid) nog slechts een paar honderd meter breed. Nu is dat nog 2300 meter.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland heeft daarom een amendement ingediend om de bufferzone minimaal 1800 meter breed te laten zijn en die ruimte niet te bebouwen. Ook zouden Gedeputeerde Staten tijdig maatregelen moeten nemen die de schadelijke effecten van de bouwplannen voor dieren, milieu en natuur beperken of verzachten. De PvdD heeft hiervoor een motie ingediend.

Volgens de PvdD heeft de provincieleiding zich niets aangetrokken van de kritiek van deskundigen als de Grontmij en de Commissie MER. Zij vrezen dat het voortbestaan van de in het gebied voorkomende dieren- en plantensoorten in gevaar komt als de bouwplannen doorgaan. De PvdD vindt dat die kritiek alsnog ter harte moet worden genomen bij de herziening van het streekplan Zuid-Holland West, waarvan ‘Valkenburg’ onderdeel uitmaakt.

De PvdD stelt verder voor om, als er toch wordt gebouwd, dat zodanig te doen dat de groene bufferzone gespaard blijft en dat is mogelijk. Dat kan door de huizen in een smalle strook direct tegen de bestaande bebouwing van Katwijk en Valkenburg neer te zetten. Dat doet recht aan de woningbehoefte en aan de belangen van de rijksbufferzone. Ook vraagt de partij zich af of er überhaupt wel behoefte is aan 500 ‘topwoningen’, gezien de huidige financiële crisis.