Partij voor de Dieren: maak van het Wantij en de bijbe­ho­rende oever­ge­bieden beschermd natuur­gebied


14 januari 2009

Den Haag, 15 januari 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt er bij het provinciebestuur op aan om het Wantij nabij Dordrecht aan te wijzen als een beschermd natuurgebied. In het Wantij komen bijzondere en zeldzame dieren en planten voor. Het is bijvoorbeeld een belangrijk leefgebied van de bever. Het gebied dreigt echter zijn natuurfunctie te verliezen als gevolg van allerlei planologische maatregelen, zoals het aanleggen van bruggen, wegen en huizen.

Het Wantij is een ruim zeven kilometer lange slingerende zoetwatergetijdenrivier, die voor diverse zeldzame, bijzondere en beschermde planten en dieren een belangrijke verbinding vormt tussen de Beneden Merwede in Dordrecht en de Sliedrechtse Biesbosch. De Sliedrechtse Biesbosch vormt een onderdeel van het Nationaal Park De Biesbosch.

Recentelijk is in de Sliedrechtse Biesbosch een verbinding gemaakt naar de Beneden Merwede, waardoor het Wantij een ecologische ‘bypass’ voor de Beneden Merwede geworden is. Het Wantij wordt omzoomd door waardevolle getijdennatuur. Planten en dieren, zoals bevers, kunnen zich vanuit de Biesbosch via de Wantijoevers en het Wantijpark in Dordrecht verplaatsen naar stroomafwaarts gelegen natuurgebieden als de Sophiapolder en de Oude Maas. Het Wantij is als het ware de slagader van de Sliedrechtse Biesbosch.

Toch staat het Wantij vanuit oogpunt van natuurbescherming onder druk. Zo waren er plannen om een deel van de zuidoever van het Wantij boomvrij te maken. Deze plannen zijn tegengehouden omdat er beverburchten aanwezig zijn. Ook is er een fietsbrug gepland naar het Wantijpark. Daarvoor zijn inmiddels al veel bomen gekapt en is de oever van de Vlij, een riviertje dat ten zuiden en oosten van het Wantijpark stroomt, kaal gemaakt. Verder zijn circa honderd langs de oever groeiende wilgen omgezaagd die stonden in een belangrijke beverbiotoop in het Wantijpark. Tenslotte wil het gemeentebestuur van Dordrecht het gebied ten behoeve van recreatie en verkeer ontsluiten en exploiteren.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland heeft daarom via schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gevraagd het Wantij de status te geven van beschermde natuurgebied om zo de ecologische functie van deze rivier met maatregelen te kunnen beschermen. Ook wil de partij dat het provinciebestuur bij het ministerie van LNV bepleit dat het Wantij, inclusief het Wantijpark en de Vlij, de Natura 2000-status krijgt. Verder vraagt de PvdD of het Wantij (inclusief de Vlij) kan worden opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en in het programma Deltanatuur.