Partij voor de Dieren fel tegen­stander massale bomenkap langs provin­ciale wegen


22 september 2015

Den Haag, 22 september 2015 – De provincie Zuid-Holland wil langs provinciale wegen in Zuid-Holland maar liefst 6000 bomen laten kappen. De provincie wil dit doen vanwege de verkeersveiligheid en baseert zich hierbij op een rapport van het kennisplatform CROW en de ANWB. De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen deze geplande bomenkap.

De Partij voor de Dieren vindt dat bomen er juist voor zorgen dat de snelheid op provinciale wegen naar beneden gaat en dat de verkeersveiligheid door de aanwezigheid van bomen juist wordt vergroot. Het argument van de provincie dat automobilisten tegen bomen kunnen rijden en dat dit gevaarlijk is, is voor de partij geen steekhoudend argument. Naast bomen zullen er allerlei andere obstakels langs provinciale wegen te vinden zijn. Automobilisten zijn zelf verantwoordelijk voor hun rijgedrag en door de aanwezigheid van obstakels wordt juist voorzichtiger gereden. Door het weghalen van de bomen worden juist obstakelvrije racebanen gecreeërd, waardoor automobilisten worden verleid om sneller te gaan rijden.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de door de provincie benoemde verkeersveiligheid niet in verhouding staat tot het grote ecologische belang. Bomen zijn van grote waarde voor onze provincie: onmisbaar voor onze gezondheid, voor ons milieu, o.a. CO2-opvang en tegengaan broeikaseffect. Bomen zorgen voor zuurstofvoorziening en het tegengaan van geluidsoverlast. Ten slotte zijn bomen ook van belang voor het economisch vestigingsklimaat en een aantrekkelijk en leefbaar landschap.

Bomen dragen bij aan het tegengaan van wateroverlast door het opvangen van water en zorgen voor verkoeling en schaduw. Verder dragen bomen bij aan de verbetering van de diversiteit van planten- en diersoorten doordat ze huisvesting bieden aan vele beschermde diersoorten. Ook leveren bomen een duurzame bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en een gezonde leefomgeving. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de bomen niet gekapt worden en dat er in noodzakelijke gevallen gekozen moet worden voor geleiderails en de aanplant van heggen en struiken voor de bomen, zodat er juist extra groen wordt geplant. De Partij voor de Dieren zal zich in de Provinciale Commissie verkeer en milieu sterk inzetten op het behoud van de bomen.

Statenlid Bart Canton: “De CROW, ANWB en de provincie baseren zich op een rapport dat een eenzijdige visie heeft op verkeersveiligheid, waarbij er vanuit wordt gegaan dat bomen verkeersonveiligheid veroorzaken. We moeten juist zuinig zijn op de bomen, die we in de provincie hebben. We vinden dat de aanwezigheid van bomen niet alleen juist de verkeersveiligheid verhoogt, maar ook een belangrijke ecologische en landschapswaarde heeft. Daarom zullen we alles op alles zetten om deze bomenkap te voorkomen en we zullen zo nodig een wijzigingsvoorstel hiervoor indienen.”