Partij voor de Dieren: geen inten­sieve veehou­derij in Groene Hart


3 juli 2014

Den Haag, 3 juli 2014 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is tegen de verplaatsing van een intensieve veehouderij van De Gaagweg naar de Kruisweg in Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem. Dat tast niet alleen het open landschap in het Groene Hart aan, het gaat ook ten koste van de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen. De provincie moet deze verhuizing daarom tegenhouden.

De eigenaar van een intensieve veehouderij uit Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem, wil zijn bedrijf verplaatsen naar de Vierambachtspolder in diezelfde gemeente en wil daarbij flink uitbreiden. Dit omdat hij zijn bedrijf op de huidige locatie niet mag voortzetten. Ook voldoet hij niet aan de geldende verordeningen.

De ophanden zijnde verhuizing is voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland reden om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Zo vraagt de partij zich af of de provincie wel op de hoogte is van de mogelijke verplaatsing van het bedrijf naar de Vierambach0stpolder, middenin het open landschap van het Groene Hart.

De Vierambachtspolder is een voorbeeld van een oude droogmakerij en wordt als landschappelijk waardevol beschouwd. De provincie Zuid-Holland heeft daarom de Vierambachtspolder aangemeld voor de Canon van het Nederlandse landschap. De kavelstructuur ter plekke zou vanuit cultuurhistorisch oogpunt daarom juist behouden moeten blijven.

Daar komt bij dat de vestiging van een intensieve veehouderij leidt tot stankoverlast en nadelige gevolgen heeft voor onder meer de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Verder kan de extra uitstoot van stikstof in dat gebied consequenties hebben voor het nabijgelegen natuurgebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck.

De provincie moet de voorgenomen verplaatsing van het bedrijf naar de Vierambachtspolder in het Groene Hart daarom tegenhouden, vindt Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. ‘Wij zijn uit oogpunt van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu sowieso tegen intensieve veehouderijen. Maar zo’n bedrijf in het Groene Hart betekent daarnaast een ernstige aantasting van het open landschap en de landschappelijke kwaliteit in een landschappelijk waardevol deel van de provincie’.