Partij voor de Dieren: niet op paling vissen of serveren


27 oktober 2014

Den Haag, 27 oktober 2014 – Er mag in Zuid-Holland nog steeds op paling worden gevist, terwijl het een ernstig bedreigde vissoort is. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dan ook dat hier een einde aan komt. Ook zou de provincie geen paling meer moeten serveren tijdens borrels of feestjes.

Het aantal palingen is de afgelopen 30 jaar met 95 tot 99 procent afgenomen. De paling heeft op de internationale rode lijst daardoor nu de status van ‘ernstig bedreigde soort’. Daarmee is de paling qua status vergelijkbaar met de berggorilla, de tijger en de panda. Oorzaken van de teloorgang van de paling zijn onder meer overbevissing, vervuiling, obstakels in rivieren tijdens de trek, veranderde zeestromingen en illegale vangst. Maatregelen zijn dan ook hard nodig om de paling te behoeden tegen uitsterven.

De provincie is - via de omgevingsdienst Zuid-Holland (OZH) – verantwoordelijk voor het handhaven van onder meer de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet op haar grondgebied. Inspecteurs van de OZH hebben meerdere keren illegale aalfuiken aangetroffen, onder andere in het Krammer-Volkerakgebied. Vorig jaar betrapten zij een beroepspalingvisser op heterdaad toen hij viste in een deel van dit natuurgebied waar palingvisserij verboden is. Maar ook in bijvoorbeeld de Nieuwkoopse Plassen wordt nog steeds gevist op paling. De Partij voor de Dieren wil weten hoeveel overtredingen er afgelopen 2 jaar zijn geconstateerd met betrekking tot illegale (paling)visserij in de Zuid-Hollandse wateren en specifiek ook in de Natura 2000-gebieden en de overige wateren die onder de Natuurbeschermingswet vallen.

Ondanks een wettelijke bescherming krijgen palingvissers elk jaar van het ministerie van Economische Zaken een ontheffing van de Natuurbeschermingswet. Bovendien levert een kilo paling uit de fuik vele kilo’s bijvangst op. Zeldzame diersoorten zoals de otter (sinds kort terug in de Nieuwkoopse Plassen) en de zeearend kunnen door deze overbevissing steeds moeilijker aan voedsel komen. Dat geldt ook voor soorten als de aalscholver, fuut, nonnetje en reuzenstern.

Vorig jaar heeft het Europees Parlement maatregelen genomen om de palingstand in Europa te verbeteren. Lidstaten zijn verplicht daarover te rapporteren. Doen ze dat niet, dan moeten ze hun palingvangsten halveren. Een meerderheid van het Europees Parlement vraagt EU-commissaris Damanaki van Visserij nu al om aanvullende maatregelen, zoals het verder inperken van de palingvangst.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil van het provinciebestuur weten welke maatregelen ze gaat nemen om te zorgen dat de paling als soort behouden blijft. Zo zou de intensieve beroepsvisserij het natuurlijk evenwicht in de Zuid-Hollandse wateren niet langer mogen verstoren.

Ook zouden Gedeputeerde Staten er bij het ministerie van Economische Zaken op moeten aandringen palingvisserij niet langer toe te staan. Verder zou Zuid-Holland de Europese maatregelen om de palingstand te verbeteren, zo snel en zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Tenslotte vraagt de Partij voor de Dieren om te stoppen met het serveren van paling in opdracht van de provincie Zuid-Holland en vegetarische alternatieven te overwegen.