Partij voor de Dieren pleit voor behoud uniek veen­wei­de­gebied bij Reeuwijk


28 september 2007

Onderstaand persbericht is vandaag verstuurd:

Den Haag, 28 september 2007 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland pleit bij Gedeputeerde Staten voor het behoud van een uniek veenweidegebied in de polders rondom Reeuwijk. Het voortbestaan van dit gebied is in gevaar als gevolg van een besluit van het plaatselijke waterschap om het waterpeil te verlagen. Daarmee zouden ook allerlei beschermde dieren- en plantensoorten gevaar lopen.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft onlangs in een zogeheten peilbesluit bekend gemaakt dat het waterpeil in het veenweidegebied Gouwe Wiericke rond Reeuwijk wordt verlaagd. Het gaat om een verlaging met gemiddeld 30 tot plaatselijk 49 centimeter. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn onlangs akkoord gegaan met de verlaging van het waterpeil ter plaatse.

Een dergelijke drastische verlaging van het waterpeil is slecht voor de natuur en het landschap. Uit onderzoek – uitgevoerd door een ecoloog en een visserijbioloog – is gebleken dat allerlei dieren- en plantensoorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gaat onder meer om vissoorten als de beschermde grote modderkruiper, de kleine modderkruiper, de bittervoorn en de kroeskarper. Die dreigen als gevolg van de waterpeilverlaging geheel te verdwijnen. Maar ook soorten als de snoek en de ruisvoorn, die het moeten hebben van helder en plantenrijk water, zullen het moeilijk krijgen. Na het verlagen van het waterpeil blijven er namelijk kwalitatief slechte, zuurstofarme, troebele en plantenarme sloten over, die een groot deel van de zomer met een dikke laag kroos zijn bedekt.

Bovendien is het peilbesluit van het Hoogheemraadschap in strijd met het in 2003 vastgestelde streekplan voor dat gebied. Ook heeft het hoogheemraadschap in het peilbesluit onjuiste informatie verstrekt aan het provinciebestuur over zogeheten blokbemalingen in het gebied.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland vraagt Gedeputeerde Staten daarom om terug te komen op de goedkeuring van het peilbesluit van het hoogheemraadschap. Die goedkeuring is immers gegeven op basis van foutieve gegevens. En is dus ook niet in overeenstemming met het streekplan. De PvdD stelt Gedeputeerde Staten voor in het nog op te stellen Veenweidepact Gouwe Wiericke alternatieven aan te dragen voor de eventuele nadelige gevolgen die het handhaven van het huidige waterpeil heeft.

De Partij voor de Dieren Zud-Holland heeft over deze kwestie reeds schriftelijke vragen gesteld en het persbericht heeft op 1 oktober in het AD Groene Hart gestaan,

Foto: Wikipedia

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief