Partij voor de Dieren: seinen op rood voor natuur in Zuid-Holland


31 maart 2014

Den Haag, 31 maart 2014 – De seinen staan op rood voor de natuur in Zuid-Holland. Een stevige bezuiniging op natuursubsidies heeft grote gevolgen voor de dieren- en plantensoorten in deze provincie. De Partij voor de Dieren heeft daarom geprobeerd die bezuiniging terug te draaien, maar kreeg daarvoor geen meerderheid in de Provinciale Staten.

In de provinciale begroting voor 2014 hebben Gedeputeerde Staten een bezuiniging opgenomen van 2 miljoen euro op de subsidieregeling waarmee natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Daarvoor is nu geen 3,5 miljoen, maar slechts 1,5 miljoen euro beschikbaar. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft geprobeerd die bezuiniging tegen te houden. Een wijzigingsvoorstel met die strekking kreeg in de Provinciale Staten echter alleen steun van de PvdA en GroenLinks.

Een robuust netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen – de ecologische hoofdstructuur – is van groot belang voor de biodiversiteit (soortenrijkdom). Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hadden in hun Groenagenda als doel gesteld dat de biodiversiteit in deze provincie in 2015 minimaal gelijk zou blijven en niet verder achteruitgaat.

Uit de onlangs verschenen biodiversiteitsmonitor blijkt echter dat de biodiversiteit in Zuid-Holland ernstig achteruit is gegaan. Het gaat vooral slecht met de akker- en weidevogels. In 12 jaar tijd zijn deze in aantallen met meer dan 30 procent achteruit gegaan. Ook met bedreigde soorten van de zogenaamde rode lijst gaat het slecht. Ten opzichte van 1990 is de populatieomvang met circa 70 procent gedaald!

Een zorgwekkende situatie, vindt de Partij voor de Dieren. Want biodiversiteit is voor mensen en dieren van levensbelang. Als de provincie zich niet veel sterker gaat inzetten voor de verbetering van de biodiversiteit, dan zal dat gevolgen hebben voor onder meer de voedsel- en medicijnvoorziening, de economie, het klimaat, de leefomgeving, onze gezondheid en ons welzijn.

Carla van Viegen: fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Er moet nu echt wat gebeuren om het tij te keren en extra inzet is noodzakelijk. Er moet niet minder maar juist veel meer geld besteed worden aan natuur en minder aan asfalt. Van alle provincies steekt Zuid-Holland verhoudingsgewijs het minste provinciale geld in de verbetering van de biodiversiteit en dat is een slechte zaak’.