Partij voor de Dieren: steeds meer aandacht voor dieren­welzijn in Zuid-Holland


11 november 2009

Zuid-Holland stopt met verdrinken muskusratten en gaat over op visvriendelijke gemalen en sluizen

Den Haag, 12 november 2009 – De provincie Zuid-Holland gaat op termijn stoppen met het gebruik van verdrinkingsvallen voor muskusratten. Ook gaat de provincie in overleg met onder meer natuurorganisaties en waterschappen om een proef te beginnen met het verminderen van schadeoverlast door ganzen zonder deze dieren af te schieten. Verder komen er visvriendelijke gemalen en sluizen in de Zuid-Hollandse wateren en roept de gedeputeerde het Rijk op om mestbeleid te ontwikkelen, zodat de provincies en waterschappen in staat worden gesteld de Europese waterkwaliteitsdoelen te halen. Deze toezeggingen deden Gedeputeerde Staten tijdens de provinciale begrotingsbehandeling op aandringen van de Partij voor de Dieren.

Zuid-Holland is vanuit milieu-, natuur- en dierenwelzijnsoogpunt bekeken een behoorlijk zieke ‘patiënt’, evenals de gehele aarde. De lucht- en waterkwaliteit in deze provincie gaan steeds meer achteruit en ook als het om dierenwelzijn gaat, valt er nog heel veel te verbeteren. De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland deed daarom gisteren tijdens de behandeling van de provinciale begroting diverse voorstellen om de ‘patiënt’ beter te maken.

Eén van die voorstellen – ingediend samen met de Socialistische Partij – betrof de muskusrattenbestrijding. Al jaren loopt het aantal gevangen ratten sterk terug. Volgens de provincie zijn er zelfs nog nooit zo weinig muskusratten gevangen als in 2008. De PvdD drong er daarom op aan een deel van de 100 rattenvangers die de provincie in dienst heeft, in te zetten voor diervriendelijker vangstmethoden. Zo wil de PvdD dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van verdrinkingsvallen, waarin de dieren een langzame en gruwelijke dood sterven. Gedeputeerde Staten hebben daarop toegezegd dat ze het gebruik van deze vallen vanaf 2010 gaan afbouwen en er uiteindelijk helemaal mee gaan stoppen.

Verder wees de PvdD er op dat de provincie verantwoordelijk is voor de bescherming van wilde dieren. Toch geeft Zuid-Holland jaarlijks ontheffing aan jagers om duizenden dieren af te schieten uit oogpunt van schadebestrijding. Het gaat daarbij vooral om vele duizenden ganzen. De PvdD diende daarom een motie in om overleg te voeren met natuurorganisaties, waterschappen en de Land- en Tuinbouw Organisatie om een proef te beginnen met een diervriendelijker aanpak van de schadeoverlast door ganzen, zonder dat deze dieren daarbij worden afgeschoten. Het provinciebestuur nam deze motie over.

Ook werd een amendement van de PvdD aangenomen om te zorgen voor visvriendelijke gemalen en sluizen in de Zuid-Hollandse wateren. Die vormen vaak een barrière voor vissen om van het ene water naar het andere te trekken. Veel vissen raken daarbij gewond of worden letterlijk vermalen. Bij het vervangen van de vaak uit de jaren ’30 stammende provinciale gemalen en sluizen zal er voor een visvriendelijke oplossing worden gekozen.

Op aandringen van de PvdD deden Gedeputeerde Staten nog twee toezeggingen. De eerste is om dierenwelzijn expliciet mee te nemen in verdere uitwerking van het provinciale Waterplan. Dit plan heeft tot doel de kwaliteit van het oppervlaktewater te verhogen. De tweede is om de Rijksoverheid op te roepen met regels te komen die het lozen van mest in rivieren, sloten en meren door de landbouwsector sterker terugdringt dan nu het geval is.

Een motie van de PvdD om in het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis één vleesloze dag per maand te introduceren en de ambtenaren op te roepen één keer per week geen vlees te eten, haalde het niet. Wel leidde deze motie tot de nodige gespreksstof tijdens de begrotingsbehandeling. De PvdD had de motie ingediend omdat vlees voor zeer veel milieuvervuiling zorgt. De vleesproductie legt wereldwijd beslag op 80 procent van alle landbouwgrond. Voor één kilo vlees is 6 à 7 kilo graan en duizenden liters water nodig. Ook twee moties om de biodiversiteit en de luchtkwaliteit te verbeteren kregen helaas geen meerderheid.