Partij voor de Dieren stelt bebouwing Zwet­polder bij Zoeter­woude aan de kaak


11 mei 2009

Den Haag, 11 mei 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de gemeente Zoeterwoude stopt met de voorbereidingen om in de Zwetpolder een woonwijk aan te leggen. De Zwetpolder maakt deel uit van het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland heeft de bescherming daarvan aangemerkt als provinciaal belang. Desondanks is de gemeente Zoeterwoude al begonnen met de aanleg van een parkeerplaats in de Zwetpolder.

De Zwetpolder maakt deel uit van de gemeente Zoeterwoude. Die wil in de genoemde polder verstedelijkingsplannen doorvoeren in de vorm van een woonwijk. Die plannen zijn voor zover bekend in strijd met het bestemmingsplan Er worden op dit moment al infrastructurele voorzieningen aangelegd, zoals een parkeerplaats en een toegangsweg. Dat gebeurt ter hoogte van een zogeheten doorkijk tussen Swetterhage en boerderij Rustdam. Die plek heeft Zoeterwoude nota bene zelf aangemerkt als waardevol voor het behoud van het landschap.

Bovendien heeft de gemeente Zoeterwoude de begrenzing van de bouwplannen in de Zwetpolder niet afgestemd op het Streekplan Zuid-Holland. Een verzoek daartoe van de provincie heeft de gemeente naast zich neergelegd. Verder is gebleken dat de geplande parkeerplaats wordt aangelegd in een belangrijk weidevogelgebied en ook nog in een periode dat het broedseizoen in volle gang is.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland heeft met steun van D66, over deze gang van zaken vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS). PvdD en D66 willen van GS onder meer weten wat zij, uit oogpunt van bescherming van de landschappelijke en natuurwaarden in het Groene Hart, vinden van de aanleg van de parkeerplaats en de toegangsweg in de Zwetpolder en welke maatregelen zij daartegen gaan ondernemen.

Omdat er waarschijnlijk nesten van weidevogels zijn verstoord, vragen PvdD en D66 of het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in dat geval wel een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet heeft verleend voor de aanleg van de parkeerplaats. Tenslotte vragen beide partijen GS of het klopt dat de gemeente Zoeterwoude al 2,5 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de niet toegestane verstedelijkingsplannen voor de Zwetpolder. En zo ja, wat GS daarvan vinden vanuit hun toezichthoudende taak als provincie op de financiën van gemeenten.