Partij voor de Dieren stelt vragen over beleid provincie over afschieten damherten in Bollen­streek


24 maart 2008

Den Haag, 25 maart 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland stelt vragen aan Gedeputeerde Staten in deze provincie over het beleid met betrekking tot het afschieten van damherten in de Bollenstreek. De damherten die in het aan de Bollenstreek grenzende duingebied leven, zouden schade toebrengen aan de bollenvelden. De eigenaren van deze velden willen dat de damherten worden afgeschoten.

Op grond van de Flora- en Faunawet mogen inheemse dieren, waartoe ook damherten behoren, niet worden verontrust, gevangen of gedood. Alleen onder bepaalde omstandigheden en onder strikte voorwaarden kunnen Gedeputeerde Staten een zogeheten afschotontheffing verlenen. Zo moet er sprake zijn van belangrijke schade aan bijvoorbeeld gewassen, vee, flora of fauna, dan wel moet er gevaar zijn voor de volksgezondheid of gevaar voor het verkeer.

Onlangs hebben eigenaren van bollenvelden in de Bollenstreek geklaagd over de overlast van damherten, die leven in het aangrenzende duingebied (Langevelderslag en omgeving). De damherten zouden de bloemen op de bollenvelden vertrappen en aanvreten. De eigenaren van deze velden willen daarom dat de herten worden afgeschoten.

Naar aanleiding van deze berichten heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het beleid met betrekking tot afschot van damherten. Zo wil de PvdD weten hoe groot de populatie damherten in het desbetreffende gebied momenteel is, of er daadwerkelijk sprake is van schade of overlast door deze dieren en zo ja, hoe groot die schade dan is. Ook vraagt de PvdD welke preventieve maatregelen de provincie tegen deze eventuele overlast neemt en of er op een goede manier gebruik wordt gemaakt van verjaagmethoden en werende middelen. die het afschieten van dieren onnodig maken.

De PvdD wijst ook op een rapport over het beheer van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Daarin staat dat damherten een positieve invloed hebben op de natuur in het duingebied. De damherten zorgen er met hun aanwezigheid namelijk voor dat het duingebied niet dichtgroeit met grassen en struiken, wat voor zo’n gebied een groot probleem zou zijn.

Tenslotte verwijst de PvdD naar een Amerikaans onderzoek. Daaruit blijkt dat herten productievelden (zoals bollenvelden) gaan mijden op het moment dat ze bij de nadering van zo’n veld een harde knal horen. Andere effectieve en duurzame methoden om de damherten te weren zijn het aanbrengen van een goede afrastering, het gebruik van bijvoorbeeld een alarmpistool of flitslichten die werken op een bewegingssensor. Daarnaast is het mogelijk om smaakstoffen over de velden te sproeien, waardoor de dieren deze velden gaan mijden. Bij deze methoden wordt gebruik gemaakt van het leergedrag van het dier.

Gerelateerd nieuws

Jarenlange strijd succesvol - bedrijventerrein Hoeksche Waard van de baan

Milieudefensie is zeer verheugd over het regeringsbesluit om de aanleg van het 120 hectare groot bedrijventerrein in de Hoeks...

Lees verder

Eddy Doorschodt beëdigd als fractievolger

Eddy Doorschodt is vandaag door de Commissaris van de Koningen, Jan Franssen, beëdigd als fractievolger voor de Partij v...

Lees verder