Partij voor de Dieren tegen CO2-opslag in Barend­recht


1 maart 2009

Den Haag, 2 maart 2009 - De Partij voor de Dieren (PvdD) is fel tegenstander van de opslag van CO2 (kooldioxide) in twee uitgeputte, ondergrondse aardgasvelden in Barendrecht. Over deze kwestie heeft de partij al eerder schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesteld.

Het kabinet heeft toestemming gegeven voor de bouw van vier nieuwe kolencentrales. Deze kolencentrales stoten samen evenveel kooldioxide uit als zes miljoen auto’s. Volgens minister Cramer van Milieu zullen deze nieuwe kolencentrales geen ‘CO2-monsters’ worden, want de CO2 zal ondergronds worden opgeslagen. Het kabinet heeft 80 miljoen euro ter beschikking gesteld voor proefprojecten met CO2-opslag.

Het grootste nadeel, aldus de PvdD, is dat CO2-opslag het gebruik van kolen weer mogelijk maakt. Dat is wereldwijd juist één van de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot, wat leidt tot een enorme luchtvervuiling en verslechtering van het klimaat. Tijdens een recent gehouden informatieavond is ook gebleken dat de meeste inwoners van Barendrecht tegen de CO2-opslag zijn in hun woonplaats.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “Het is onbegrijpelijk dat het kabinet 80 miljoen euro (waarvan 30 miljoen voor de locatie in Barendrecht) steekt in ontwikkeling van CO2-afvang en ondergrondse CO2-opslag. Door te kiezen voor ondergrondse opslag wordt niets aan de oorzaak van de CO2-uitstoot gedaan, nog afgezien van alle risico’s die ondergrondse opslag met zich meebrengt.
De 80 miljoen euro kan veel beter besteed worden aan de verdere ontwikkeling van duurzame vormen van energie, zoals zonne- en windenergie”.

De partij is van mening dat het (provinciale) beleid zich moet richten op het tegengaan van uitstoot van broeikasgassen en niet op het oplossen van de gevolgen ervan. De PvdD vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de provincie Zuid-Holland bereid is om hiervoor vergunning te verlenen, zelfs als volgens de provincie de veiligheid volstrekt is gewaarborgd. Met deze aanpak lijkt CO2-opslag een excuus te worden om het klimaatprobleem niet echt aan te pakken.

Vooral energiebedrijven die kolencentrales hebben of willen realiseren, zoals EON, RWE en Electrabel, en ook Shell, zijn gebaat bij CO2-opslag omdat zij dan gewoon kunnen doorgaan met het verbruik van fossiele brandstoffen. Ook EON, RWE en Shell moeten zich veel meer richten op energiebesparing en de productie van duurzame energie, stelt Van Viegen.

Daar komt volgens haar nog bij dat Nederlanders gezamenlijk vele miljoenen euro’s per jaar betalen voor ondergrondse opslag van CO2-uitstoot van kolencentrales. Dat is in strijd met het principe ‘de vervuiler betaalt’ en gaat ten koste van investeringen in duurzame energie.