Partij voor de Dieren tegen uitbreiding varkensstal Zoeter­woude


3 april 2018

Den Haag, 3 april 2018 – Een varkenshouderij in Zoeterwoude wil het aantal varkens uitbreiden van 200 naar 1200. Daardoor zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 sterk toenemen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is tegen de uitbreiding, want die is slecht voor de gezondheid van omwonenden.

Over de geplande uitbreiding van de varkensstal in Zoeterwoude is waarschijnlijk een overeenkomst gesloten tussen LTO, de belangenbehartiger van de land- en tuinbouw in Nederland, en de provincie Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren in deze provincie wil van Gedeputeerde Staten weten of dat inderdaad zo is.

Verder is de toename van het aantal varkens van 200 tot 1200 mogelijk in strijd met zowel het bestemmingsplan van de gemeente Zoeterwoude als het provinciale ruimtelijke beleid. In dat geval zou het provinciebestuur maatregelen moeten nemen om deze plannen tegen te houden, stelt de Partij voor de Dieren.

De partij wijst ook op een rapport van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarin wordt gewezen op de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen die in de buurt van een veehouderij wonen. De partij vraagt zich dan ook af of er wel rekening is gehouden met de gezondheid van de omwonenden.

Door de uitbreiding van de varkensstal zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 sterk toenemen. De Partij voor de Dieren betwijfelt of die toename wel toelaatbaar is. Ze wil daarom weten hoe de eigenaar van de varkensstal de extra CO2-uitstoot denkt te gaan compenseren.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Ook het dierenwelzijn is niet gebaat bij de intensieve veehouderij. Dieren kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen én het is slecht voor de volksgezondheid en onze leefomgeving. Daarom willen we af van de megastallen.’