Partij voor de Dieren tegen uitzetten exotische vissoorten


4 januari 2013

Den Haag, 4 januari 2013 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil niet dat exotische vissoorten of kruisingen van vissoorten in deze provincie worden uitgezet. Het Hoogheemraadschap Delfland wil die mogelijkheid niet langer volledig uitsluiten. Omdat de gevolgen van het uitzetten van nieuwe exoten moeilijk te overzien zijn, zeker voor de langere termijn, heeft de partij vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Het Hoogheemraadschap Delfland stemde eind december in met een beleidswijziging van de Integrale Nota Vis. Dat gebeurde op verzoek van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze sportvisorganisatie stelde voor om de tekst in de genoemde nota te wijzigen van: ‘Uitzetten van exotische vissoorten en kruisingen van vissoorten staat Delfland niet toe’ in ‘Uitzetten van exotische vissoorten en kruisingen van vissoorten staat Delfland in principe niet toe’.

De reden voor dit verzoek was het openhouden van de mogelijkheid om graskarpers in uitzonderlijke gevallen uit te zetten om overmatige waterplantengroei tegen te gaan. Daarnaast wil Sportvisserij Zuidwest Nederland eventueel ook kruiskarpers (een kruising van de vissoorten giebel en schubkarper) uit kunnen zetten in specifieke sportviswateren.

Het Hoogheemraadschap Delfland was terughoudend als het gaat om visuitzettingen, zeker in het geval van exoten en kruisingen van vissoorten. Het verzoek van Sportvisserij Zuidwest Nederland doorkruist dit uitgangspunt en dient vooral de wensen en belangen van sportvissers. Wel heeft Delfland aangegeven controle (vooraf) op de gewenste uitzettingen van vissoorten te houden.

Deze gang van zaken is voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. De partij vraagt zich onder meer af of de provincie wel op de hoogte is van de beleidswijziging van het Hoogheemraadschap Delfland om het uitzetten van exotische vissoorten mogelijk te maken. Wel vindt de partij dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met reeds ingeburgerde exoten, zoals de muskusrat, de wasbeer en de halsbandparkiet.

De Partij voor de Dieren stelt dat het bewust uitzetten van deze exoten niet gewenst is en de beleidswijziging om het uitzetten van deze exoten mogelijk te maken evenmin, omdat de gevolgen voor de bestaande flora en fauna door het uitzetten van nieuwe exoten moeilijk te overzien zijn, zeker voor de langere termijn. Ook wil ze weten welke maatregelen de provincie gaat nemen om dat te voorkomen. Dit met het oog op de provinciale verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het exotenbeleid van de Flora- en faunawet.