Raad van State vraagt Europese Hof van Justitie infor­matie over mili­eu­ver­gun­ningen kolen­cen­trales


19 maart 2009

Stichting Natuur en Milieu heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de milieuvergunningen van een aantal nieuw te bouwen kolencentrales, omdat die conflicteren met het nationale emissieplafond van Nederland voor een aantal vervuilende stoffen zoals NOx en SO2. Om een goede beslissing te kunnen nemen, wil de Raad van State het Europese Hof van Justitie om meer informatie vragen, aangezien deze nationale emissieplafonds een vertaling zijn van een Europese richtlijn (NEC, National Emission Ceilings).

Deze nationale emissieplafonds gelden vanaf 2010 en geven aan hoeveel Nederland maximaal mag uitstoten van deze stoffen. Natuur en Milieu heeft in de vergunningprocedures aangevoerd dat Nederland met de bouw van deze kolencentrales deze emissieplafonds gaat overschrijden. In de milieuvergunningen moeten volgens Natuur en Milieu daarom strengere eisen worden gesteld aan de emissies dan nu het geval is. De Raad van State wil van het Europese Hof weten of de milieuvergunningen nu al rekening moeten houden met deze nationale emissieplafonds.

Natuur en Milieu vindt het positief dat de Raad van State de bezwaren serieus onderzoekt en zich goed wil laten informeren door het Europese Hof van Justitie. Het stellen van deze vragen leidt ertoe dat in deze procedures pas uitspraak gedaan kan worden nadat het Europese Hof de vragen heeft beantwoord. Daardoor blijft het voor energiebedrijven langer onzeker of ze een kolencentrale mogen bouwen.

Bron: Stichting Natuur en Milieu