Aanvul­lende tech­nische vragen Hande­lings­per­spectief Bijen­kasten en Reuzen­bal­semien in de Biesbosch


Indiendatum: 23 jan. 2023

Vragen

  1. In de beantwoording staat: ‘Een mogelijkheid is om duidelijkheid via een rechterlijke uitspraak te krijgen. Wat de beste route is, zowel voor instructieregels als handhaving en vergunningen, gaan we op korte termijn met de juristen van provincie en omgevingsdiensten verder bespreken.’ Kunnen PS actief op de hoogte gehouden worden van de voortgang?
  2. In de beantwoording staat: ‘Het alternatief is handhaving zonder bufferzones op grond van de Wet Natuurbescherming. Ondanks het feit dat uit vele onderzoeken blijkt dat grote hoeveelheden honingbijen zeer nadelig kunnen zijn voor de wilde bestuivers in een gebied (zie onder andere het genoemde onderzoek van EIS) is het lastig om vanuit de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 te handhaven op de plaatsing van grote hoeveelheden bijenkasten. Verschillende onderzoekers zijn van mening dat wat er reeds bekend is, voldoende moet zijn om te kunnen handhaven, maar verschillende juristen en omgevingswetambtenaren denken daar anders over. Wilde bestuivers vallen immers niet onder de doelsoorten van Natura 2000. Hoewel activiteiten die schade toebrengen aan Natura 2000 gebieden verboden zijn, ligt de juridische uitdaging voor de provincie in het hard maken van de precieze schade door die clusters bijenkasten aan de habitattypes en doelsoorten van het gebied.’ Is er een indicatie aan te geven wanneer er juridische duidelijkheid is?
  3. Wat is er uit het overleg met de grondeigenaren (zoals waterschappen) voortgekomen buiten de provinciale gronden aangaande de plaatsing van bijenkasten op gronden?
  4. Het projectteam bestaat uit een projectleider “bijen” met regelmatige afstemming en input van de N2000 projectleider Biesbosch, ecologen uit team N2000 en monitoring, een adviseur juridische zaken en communicatie. Daarbij wordt samengewerkt met de Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer. De inzet van de provincie NB bestaat vooral uit af en toe meedenken en de toezegging samen evt onderzoeken en maatregelen te betalen als het de gehele Biesbosch betreft. Wanneer gaat het slagkrachtige projectteam van start? En gaat dit projectteam ook in overleg met het Rijk?
  5. In de beantwoording staat: ‘Het ministerie LNV werkt momenteel aan de implementatie van de registratieverplichting uit de Europese diergezondheidsverordening en bijbehorende regelgeving. Het is ons niet bekend wanneer het ministerie tot implementatie denkt over te gaan.’ In de GS brief staat dat de provincie samenwerkt met o.a. het Ministerie van LNV. Wordt dit nog nagegaan? Kan er worden aangestuurd op landelijke wettelijke regelgeving?
  6. Is het mogelijk om de commerciële bijenkasten te verbieden op grond van artikel 2.4, 2.5, en/of artikel 2.6 van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet? Of wordt dit nog nader onderzocht?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Technische vragen commerciële bijenkasten en reuzenbalsemien in de Biesbosch

Lees verder

Schriftelijke vragen provinciaal overzicht natuurvergunningen agrariërs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer