Monde­linge vragen Maat­re­gelen vogel­griep bij in vrijheid levende dieren


Indiendatum: 10 mei 2023

Toelichting

Ook in Zuid-Holland slaat de vogelgriep weer genadeloos toe, terwijl de aanpak ervan veel te wensen overlaat en ook de volksgezondheid in het geding is. Eind maart sloeg het Havenbedrijf Rotterdam al alarm vanwege vogelgriep1. Op 5 mei plaatste het AD een artikel (met onder andere Statenlid Heidi Looy aan het woord) over een uitbraak onder kokmeeuwen in de Nieuwkoopse Plassen2.

Hulpverleners hebben bijvoorbeeld in de praktijk te maken met het volgende:

• Er is een moeizame samenwerking om levende vogelgriepslachtoffers te helpen in het veld; er is onwetendheid en onbegrip bij burgers. Dierenambulances worden altijd als eerste gebeld om dieren op te halen.
• Er is nog steeds onduidelijkheid over wat te doen met dood gevonden dieren. Wanneer komt er een landelijke telefoonnummer en hoe wordt het ophalen dan geregeld, ook financieel?
• Er zijn hoge kosten (dierenarts, hygiëne, transport) die niet vergoed worden, Hulpverleners draaien voor de oplopende kosten op.
• Vragen als ‘Hoe gevaarlijk is dit voor de hulpverleners’ en ‘Moeten we dat wel willen als er toch geen hulp vanuit de overheid is?’; ‘Helpt een griepprik om mensen te beschermen’?; ‘Hoe kom je daaraan?’ ‘Waarom moeten hulpverleners zelf hun bescherming betalen? En waarom moeten dierenhulpverleners dat zelf betalen?’ De huisarts ziet hulpverleners niet als risicogroep.
• Monitoring van impact op soorten van in vrijheid levende dieren:
- niet alles wordt gevonden;
- niet alles wordt herkend;
- niet alles wordt gemeld;
- niet alles wordt ingestuurd voor onderzoek;
- niet alles wordt terug gemeld qua analyse vogelgriep.

• De onduidelijkheid over het opruimen van kadavers; het ‘van kastje naar de muur’ verhaal’.
• Hulp bieden aan (nog) levende dieren, dierenartsen kunnen of willen niet altijd helpen. Sommige dierenartsen behandelen de dieren gewoon met blote handen.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende mondelinge vragen aan het College voor.

Vragen

1) De provincie heeft in ieder geval als grondeigenaar en wegbeheerder een verantwoordelijkheid voor het opruimen van zieke en dode slachtoffers van vogelgriep die op die locaties worden aangetroffen. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor de gunstige staat van instandhouding van soorten. Vogelgriep maakt vooral slachtoffers onder watervogels als de kokmeeuw en de kleine stern. Wat betekent vogelgriep voor de gunstige staat van instandhouding van de getroffen soorten? Welke maatregelen treft de provincie om de gunstige staat van instandhouding op peil te houden?

2) Hoe vindt de communicatie en afstemming over de vogelgriep in Zuid-Holland plaats?

3) Vindt er momenteel op structurele basis overleg plaats tussen de provincie, LNV, NVWA, de Veiligheidsregio, de gemeenten en de waterschappen in Zuid-Holland over het opruimen van zieke en dode in vrijheid levende vogels door vogelgriep en op welke wijze vindt er momenteel coördinatie plaats en met en door wie? Als er geen coördinatie plaatsvindt, hoe wil het College dit dan gaan oppakken?

4) Voert de provincie overleg met andere organisaties, zoals de vogelgriepexperts bij het EMC, natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, GGD Zuid-Holland, het Dutch Wildlife Health Centre, agrariërs, Faunabeheereenheid, RWS, ProRail, Havenbedrijf en particulieren? Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg? Zo nee, is het College bereid om dit op te starten? Zo nee, waarom niet?

5) Wat is de rol en taak van de NVWA in deze?

6) Op de website van de Rijksoverheid over vogelgriep staan de betrokken partijen genoemd. Op deze website staat een document van de Veiligheidsregio Fryslân waarin de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen in Friesland wordt beschreven. De provincie heeft hierin een actieve rol. Is ons College bereid om in Zuid-Holland, net als in Friesland, een interdisciplinair regionaal overleg coördinatie vogelgriep te starten voor een gezamenlijke aanpak en goede afstemming? Zo ja, wanneer kunnen we hierop actie verwachten? Zo nee, waarom niet?

7) Welke betrokkenheid is er vanuit de provincie bij de Veiligheidsregio’s ten aanzien van de aanpak van vogelgriep (mogelijk vanuit de toezichthoudende taak)?

8) Inmiddels raken naast vogels ook zoogdieren als zeehonden, vossen en marters besmet met vogelgriep3. Ook het risico voor mensen neemt toe, zo waarschuwen wetenschappelijke epidemie-experts als Marion Koopmans4 5 en Thijs Kuiken6. Is de provincie zich bewust van het gezondheidsrisico van vogelgriep voor dier én mens en is zij bereid om de volksgezondheid voorop te stellen als het gaat om de aanpak van vogelgriep? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat de provincie treffen om gehouden en in vrijheid levende dieren én mensen te beschermen tegen vogelgriep? Wanneer mogen we deze verwachten en kan het College Provinciale Staten hiervan actief op de hoogte houden?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

1https://www.rijnmond.nl/nieuws...
2https://www.ad.nl/binnenland/e...op~a79218d0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
3https://eenvandaag.avrotros.nl...
4 https://eenvandaag.avrotros.nl...-krachten-bundelen-in-centrum-om-virussen-te-bestrijden/
5 https://77340757.flowpaper.com...
6 https://77340757.flowpaper.com...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Financiële nood bij wildopvangen en dierenambulances

Lees verder

Schriftelijke vragen Beleidsadvies waterkwaliteit in Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer