Schrif­te­lijke vragen Affak­kelen Shell Pernis op 12 oktober


Indiendatum: 21 okt. 2022

Toelichting
Tussen 12 oktober 19:45 en 14 oktober 01:00 2022 brandde een grote vlam uit één van de schoorstenen van de Shell Pernis raffinaderij. Door een storing op één van de installaties was het bedrijf genoodzaakt te fakkelen, aldus een woordvoerder van Shell. Uit de schoorsteen (213 meter hoog) kwam een vlam met een hoogte tot wel 90 meter. Omwonenden ondervonden vooral in de avond en nacht naast hinder van het licht van de fakkel, evenals van het geluid en de stank die deze verspreidde door het afbranden van gassen. DCMR heeft hierover 270 klachten ontvangen[1].

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan, het toezicht op en indien noodzakelijk de handhaving op de meest risicovolle bedrijven in Zuid-Holland, zoals de Shell Pernis raffinaderij. Dit zijn bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Voor deze risicovolle bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze werkzaamheden uit namens de provincie Zuid-Holland.

Affakkelen is toegestaan binnen de omgevingsvergunning van veel raffinaderijen en chemische complexen in het Rotterdams haven-industrieel complex. Partij voor de Dieren maakt zich, naast de overlast die affakkelen veroorzaakt, ook zorgen om andere mogelijke schadelijke gevolgen en legt de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Bent u bekend met het affakkelen op de Shell Pernis raffinaderij tussen 12 en 14 oktober?
  2. Welke stoffen zijn er vrijgekomen tijdens het affakkelen tussen 12 en 14 oktober?
  3. Kan dit zomaar en welke regels gelden hiervoor?
  4. Houdt DCMR bij wat er gebeurt met de vrijgekomen stoffen en waar deze neerdalen? Zo ja, kunt u toelichten waar deze zijn neergedaald en wat dat voor omwonenden, de natuur en de dieren in dit gebied betekent? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe vaak is er in de afgelopen 2 jaar afgefakkeld op de Shell Pernis raffinaderij en op het gehele haven-industrieel complex in Rotterdam? Wordt er elke keer dat er wordt afgefakkeld door DCMR bijgehouden wat er gebeurt met de vrijgekomen stoffen en waar deze neerdalen? Wordt er ook bepaald wat het cumulatieve effect is van affakkelen in combinatie met andere uitstoot vanuit het haven-industrieel complex?
  6. Zijn er, ondanks de mogelijkheid om te kunnen affakkelen, beperkingen gesteld aan het affakkelen op basis van bijvoorbeeld overlast, uitstoot, duur of frequentie? Zo nee, waarom niet? Zijn er wettelijke mogelijkheden voor de provincie om zulke beperkingen op te leggen of aan te scherpen, indien de situatie zo is dat er al beperkingen gelden?
  7. In het genoemde nieuwsbericht van DCMR is gemeld dat er onderzoek wordt gedaan naar het affakkelen. Vindt een dergelijk onderzoek standaard plaats na elke keer dat er wordt afgefakkeld bij een installatie? Zo nee, waarom niet?
  8. Welke mogelijkheden heeft de DCMR om het onderzoek naar dit incident onafhankelijk uit te voeren? Heeft DCMR de mogelijkheid om elk onderdeel van het bedrijfsproces en de installatie te onderzoeken naar aanleiding van dit incident?
  9. Zijn de resultaten van dit onderzoek openbaar en zo ja, kunnen PS dit ontvangen?
  10. Wanneer heeft de meest recente BRZO inspectie bij de Shell Pernis plaatsgevonden? Zijn er tijdens deze inspectie misstanden gesignaleerd en zo ja, welke?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.dcmr.nl/actueel/me...

Indiendatum: 21 okt. 2022
Antwoorddatum: 1 dec. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen afschot konijnen en gunstige instandhouding van de soort

Lees verder

Schriftelijke vragen provinciale natuurvergunning vreugdevuren gemeente Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer