Schrif­te­lijke vragen afschot konijnen en gunstige instand­houding van de soort


Indiendatum: 10 okt. 2022

Vragen

  1. In de beantwoording van onze vragen ‘Gunstige staat van instandhouding haas, konijn en wilde eend’ nr. 3799 met datum 1 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten in hun antwoord op vraag 1 aangegeven dat ‘Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna LNV) voert in overleg met provincies momenteel onderzoek uit naar de populatieontwikkeling van haas en konijn. Daarbij zullen ook mogelijke regionale verschillen in beeld worden gebracht. Op het moment dat wij resultaten van dit onderzoek hebben ontvangen kunnen wij een reactie geven op uw vraag'. Hebben Gedeputeerde Staten de resultaten al ontvangen van dit onderzoek? Zo ja, wanneer kunt u een antwoord geven op onze vraag? En kunnen wij deze resultaten inzien? En zo nee, wanneer worden de resultaten dan verwacht?
  2. Op de Geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren 2020 is het konijn opgenomen als ‘gevoelig’. En toch zijn er op basis van een ontheffing in het jaar 2020 7.078 konijnen in Zuid-Holland doodgeschoten. Voor het jachtseizoen 2022-2023 is de jacht op het konijn verboden juist vanwege de ongunstige staat van instandhouding van het konijn. Kunt u toelichten waarom in Zuid-Holland in het jaar 2020 toch zoveel konijnen zijn doodgeschoten? En wat zijn volgens GS de gevolgen hiervan voor de gunstige instandhouding van de soort?
  3. In de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland werden tot 2018 in de cijfers van afschot in Voorne ten aanzien van het konijn onderscheid gemaakt tussen afschot in Voorne en in het Havengebied, maar sinds 2019 niet. Wat is hier de reden voor? En wat zijn de afzonderlijke cijfers voor afschot op Voorne en het havengebied voor de jaren 2019 en 2020?
  4. In de natuurdoelanalyses van Natura 2000 gebieden Voornes Duin, Duinen Goeree en Kwade Hoek, Meijendel en Berkheide en Kennemerland-Zuid wordt vele keren aangegeven dat er een groot tekort aan konijnen is in de duinen. Meermaals wordt genoemd dat begrazing door konijnen essentieel is voor een gunstige staat van instandhouding van het Grijze Duinen habitat. Tegelijkertijd worden volgens de jaarverslagen van de FBE Zuid-Holland in de duinwildbeheereenheden Duin- en Bollenstreek, Delfland, Voorne en Goeree-Overflakkee opgeteld in het jaar 2020 7602, in 2019 9415 en in 2018 8038 konijnen in en nabij deze N2000 gebieden afgeschoten, bij elkaar dus 25055 gedode konijnen. In hoeverre heeft de afschot van konijnen op ontheffing en jacht een bijdrage geleverd aan de achteruitgang van het aantal konijnen in deze duingebieden? Kunt u dit nader onderbouwen?
  5. In de natuurdoelanalyses van de Natura 2000 duingebieden wordt meermaals verwezen naar het OBN-onderzoek ‘HERSTEL KONIJNENPOPULATIES IN DE KUSTDUINEN.’ Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat bij herintroductie van konijnen in de duingebieden een aantal ‘No-Regret’ maatregelen getroffen kunnen worden. Welke ‘No-Regret’ maatregelen gaat Gedeputeerde Staten toepassen?
  6. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat de konijnenpopulaties in de duinen intrinsiek genetisch niet sterk genoeg zijn om de populatie uit te breiden en is connectiviteit tussen verschillende populaties konijnen met verschillende genetische diversiteit noodzakelijk. Dit vereist verbindingen tussen leefgebieden van verschillende populaties konijnen, zodat migreren mogelijk wordt. Hoe gaat u de connectiviteit tussen deze populaties waarborgen? En wat is volgens u de bijdrage van de grote aantallen afschot op konijnen in de omliggende gebieden nabij de Natura 2000 gebieden op de connectiviteit van verschillende konijnenpopulaties?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 10 okt. 2022
Antwoorddatum: 25 nov. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit

Lees verder

Schriftelijke vragen Affakkelen Shell Pernis op 12 oktober

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer