Schrif­te­lijke vragen drink­wa­ter­kwa­liteit en -kwan­titeit


Indiendatum: 7 okt. 2022

Toelichting

In een artikel van Nieuwsuur1 van 26 september jl. maken de vereniging van Waterwinbedrijven, Dunea en Stichting Duinbehoud hun zorgen kenbaar over het garanderen van de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater in de toekomst, ook met het oog op de voorgenomen woningbouw. Hierover willen de fracties van D66, DENK en de PvdD graag de volgende vragen stellen.

Vragen

1. Hoe groot acht u het risico dat er voor 2030 een daadwerkelijk tekort ontstaat en moeten onze inwoners zich hierover zorgen maken?

2. Wat zijn de noodzakelijke acties die deze periode kunnen verlengen en hoe verloopt de voortgang van de uitvoering van deze acties?

3. Op welke manier is hierbij rekening gehouden met de woningbouwopgave van 240.000 woningen tot 20402?

4. Onderneemt de provincie op dit moment al natuurcompensatieprojecten om een buffer op te bouwen waardoor later de waterwinning kan worden uitgebreid met indien strikt noodzakelijk een effect op de natuur?

5. Op welke manier stimuleert de provincie het zuinig omgaan met drinkwater?

6. Welk effect heeft de klimaatverandering (met onder meer extremere droogtes) op de zekerheid van levering voor de drinkwaterkwantiteit?

7. In reactie op de vragen3 van M. Çelik (DENK) antwoordde u op 8 oktober 2019 dat de drinkwaterbedrijven druk bezig zijn met het ontwikkelen van alternatieve bronnen om de leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening (vanuit de Maas) veilig te stellen. Hoe staat het daar nu mee, specifiek gezien het feit dat de Maas een regenrivier is en het effect van droogtes op het waterpeil extra groot is?

Laura Neijenhuis en Ria Oosterop, D66
Metin Çelik, DENK
Carla van Viegen, PvdD

1https://nos.nl/nieuwsuur/artik...garanderen
2 Ambitie van Provincie Zuid-Holland in de Woningbouwagenda uit december 2020
3https://pzh.notubiz.nl/documen...

Indiendatum: 7 okt. 2022
Antwoorddatum: 15 nov. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Statenvoorstel herziening Omgevingsbeleid & Omgevingsverordening module Ruimte & Wonen

Lees verder

Schriftelijke vragen afschot konijnen en gunstige instandhouding van de soort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer