Tech­nische vragen Staten­voorstel herziening Omge­vings­beleid & Omge­vings­ver­or­dening module Ruimte & Wonen


Indiendatum: 19 sep. 2022

Vragen

 1. Om een goed beeld te kunnen vormen zou ik het college willen vragen om via Google Earth rood omlijnd de te heroverwegen en toe te voegen nieuwe locaties (3 ha kaart) weer te geven. Dat geeft een goed beeld van de geplande locaties, wat we nu in het geheel niet hebben.
 2. Op basis van welke criteria wordt het beleid rond vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en transitie landelijk gebied vastgesteld? Welke termijn staat hiervoor?
 3. Als er op dat moment geen zicht is op realisatie moet na 5 jaar worden bezien of de locatie nog wel nodig is, zodat er eventueel ruimte ontstaat voor een andere locatie (Omgevingsvisie). Wat is de onderbouwing voor een tussentijdse evaluatie van een 3 ha kaart locatie?
 4. 3 ha kaart locatie Goeree-Overflakkee Langeweg (Stellendam) – op basis van welke criteria zijn de landschappelijke waarden van deze locatie vastgesteld?
 5. 3 ha kaart locatie Kaag & Braassem Kerklaan Leimuiden: waar ligt de voorziene locatie van de ijsclub, de volkstuinen en de scoutingvereniging? Graag in Google Earth aangeven.
 6. 3 ha kaart locatie Krimpenerwaard Gouderak Oost – wordt deze locatie opgenomen omdat de 3 ha kaart moet worden aangepast aan de Regionale Projectenlijst Wonen Midden Holland?
 7. B6-3 wijziging begrenzing NNN bij Oud-Alblas betreffende bedrijf Damsteegt: hier lees ik ‘Het nieuwe bos zal kwalitatief beter zijn dan het bestaande deel. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het plan zal bijdragen aan het realiseren van betere natuur hetgeen zorgt in het versterken van de biodiversiteit.’ Op basis waarvan en door wie wordt beoordeeld dat het nieuwe bos kwalitatief beter zal zijn? Wanneer wordt het bos gerealiseerd?
 8. Aanpassing begrenzing NNN bij de Nolle (Brielle) De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt aangepast voor een andere ligging van de ecologische verbindingszone bij de Nolle in Brielle, overeenkomstig het bestemmingsplan. Wat gebeurt er met de begrenzing: gaat er NNN-gebied af, komt er bij of blijft het hetzelfde?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 19 sep. 2022
Antwoorddatum: 20 sep. 2022

 1. Om een goed beeld te kunnen vormen zou ik het college willen vragen om via Google Earth rood omlijnd de te heroverwegen en toe te voegen nieuwe locaties (3 ha kaart) weer te geven. Dat geeft een goed beeld van de geplande locaties, wat we nu in het geheel niet hebben.
  Antwoord: De bij de stukken gevoegde kaarten (PDF) zijn een verbeelding van de elektronische versie van de wijziging van de Omgevingsverordening. De elektronische versie heeft inzoombare kaarten. Ook kan als achtergrond voor een satellietfoto worden gekozen. Op de PS pagina van ruimtelijkeplannenzuidholland.nl kunt u de elektronische versie vinden. De rechtstreekse link naar de wijziging van de verordening is: https://ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/PS/NL.IMRO.9928.DOSx2016x0704358VO-VA01
 2. Op basis van welke criteria wordt het beleid rond vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en transitie landelijk gebied vastgesteld? Welke termijn staat hiervoor?
  Antwoord: Het beleidskader voor ‘vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en transitie landelijk gebied’ wordt, wanneer PS dit vaststelt, opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie en -verordening. Voor de beleidsuitwerking wordt vervolgens gestart met het opstellen van een ruimtelijk gebiedsplan voor aangewezen transitiegebieden. De Omgevingsvisie en -verordening vormen daarvoor het kader en omvatten de criteria vanuit de verschillende beleidsopgaven, waaronder het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. Vooralsnog betreft het opstellen van een ruimtelijk gebiedsplan alleen de Nieuwkoopse Plasssen en omgeving; andere transitiegebieden kunnen naar voren komen uit de gebiedsverkenningen die worden uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Er staat geen vaste termijn voor de beleidsuitwerking, maar gezien de relatie met de doelrealisatie van het NPLG alsook met de integrale ruimtelijke puzzel die we in het kader van Programma NOVEX gaan leggen, ligt het voor de hand om qua tempo aan te sluiten op die twee sporen. Eerste mijlpaal daarvoor is juli 2023.
 3. Als er op dat moment geen zicht is op realisatie moet na 5 jaar worden bezien of de locatie nog wel nodig is, zodat er eventueel ruimte ontstaat voor een andere locatie (Omgevingsvisie). Wat is de onderbouwing voor een tussentijdse evaluatie van een 3 ha kaart locatie? Antwoord: Er moet binnen een periode van 10 jaar sprake zijn van een reële ontwikkeling. Uit een inventarisatie van 3 hectarelocaties die al vanaf 2014 op de kaart staan, bleek dat bij een aantal locaties geen sprake was van een ontwikkeling. Er was zelfs nog geen bestemmingsplan in voorbereiding of in procedure die realisatie mogelijk maakt. Deze locaties zijn aan de gemeenten voorgelegd met de vraag of een reële ontwikkeling op korte termijn realistisch is. De gemeenten waarvan voorgesteld wordt de 3ha locatie te schrappen, hebben aangegeven hiermee in te kunnen stemmen.
 4. 3 ha kaart locatie Goeree-Overflakkee Langeweg (Stellendam) – op basis van welke criteria zijn de landschappelijke waarden van deze locatie vastgesteld?
  Antwoord: Zoals in de toelichting van het ontwerp van de module Ruimte en Wonen staat is de landschappelijke waarde van de locatie is gering. Het perceel wordt aan twee kanten begrensd door het bebouwd gebied van Stellendam en aan twee kanten door bosgebied. Het perceel is 4,5 hectare groot en is in het beleid voor ruimtelijke kwaliteit aangeduid met beschermingscategorie 3 (buitengebied). Het perceel bestaat in hoofdzaak uit agrarische grond, midden op het perceel is een agrarisch bouwvlak met bedrijfswoningen en bedrijfsbebouwing aanwezig. Het betreffende perceel is voor rendabele landbouw niet meer te gebruiken. Het perceel wordt aan twee kanten begrenst door het bebouwd gebied van Stellendam en aan twee kanten door bosgebied. De locatie is goed bereikbaar vanuit de kern. De gemeente zal, nadat de locatie is opgenomen op de 3 hectare kaart, de locatie verder uitwerken en een bestemmingsplan vaststellen. In de toelichting op het bestemmingsplan zal de gemeente motiveren op welke wijze in de uitwerking om gegaan wordt met het omliggende landschap (artikel 6.9a).
 5. 3 ha kaart locatie Kaag & Braassem Kerklaan Leimuiden: waar ligt de voorziene locatie van de ijsclub, de volkstuinen en de scoutingvereniging? Graag in Google Earth aangeven. Antwoord: Zie bijlage.
 6. 3 ha kaart locatie Krimpenerwaard Gouderak Oost – wordt deze locatie opgenomen omdat de 3 ha kaart moet worden aangepast aan de Regionale Projectenlijst Wonen Midden Holland? Antwoord: Gouderak Oost is inderdaad opgenomen op de regionale projecten lijst Wonen Midden Holland. Omdat deze volgens de gemeente op korte termijn kan worden gerealiseerd, stellen Gedeputeerde Staten voor de locatie nu op te nemen op de 3ha kaart.
 7. B6-3 wijziging begrenzing NNN bij Oud-Alblas betreffende bedrijf Damsteegt: hier lees ik ‘Het nieuwe bos zal kwalitatief beter zijn dan het bestaande deel. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het plan zal bijdragen aan het realiseren van betere natuur hetgeen zorgt in het versterken van de biodiversiteit.’ Op basis waarvan en door wie wordt beoordeeld dat het nieuwe bos kwalitatief beter zal zijn? Wanneer wordt het bos gerealiseerd? Antwoord: Voor het bos is een compensatieplan opgesteld door een ecologisch adviesbureau. In het ontwerp van het nieuwe bos is ingezet op een grote variatie van inheemse bomen en struiken, wordt het gebied vernat, en wordt een goed opbouw van bosranden meegenomen. Hierdoor zullen de diversiteit en de natuurwaarden hoger uitvallen in het compensatiegebied dan het bestaande bos. Het bestemmingsplan of omgevingsvergunning met beoogde wijzigingen is nog niet formeel in procedure gebracht. Deze procedure moet eerst worden doorlopen, en de nodige vergunningen worden gekregen. Eerder mag niet worden gestart met kap van het huidige bos. De start van realisatie is nog niet bekend.
 8. Aanpassing begrenzing NNN bij de Nolle (Brielle) De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt aangepast voor een andere ligging van de ecologische verbindingszone bij de Nolle in Brielle, overeenkomstig het bestemmingsplan. Wat gebeurt er met de begrenzing: gaat er NNN-gebied af, komt er bij of blijft het hetzelfde? Antwoord: Het betreft een nog te realiseren ecologische verbinding van het Natuurwerk Nederland. Op de locatie is in de uitwerking van de ecologische verbindingszone de loop van de verbinding plaatselijk verlegd en ingericht om de verbinding rondom de Groene Kruisweg mogelijk te maken. De aanpassing heeft géén substantiële afname of toename van het areaal tot gevolg.

3ha Kerklaan Leimuiden v2

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen kappen van bos in Hoeksche Waard en aantasting leefgebied damherten

Lees verder

Schriftelijke vragen drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer