Schrif­te­lijke vragen kappen van bos in Hoeksche Waard en aantasting leef­gebied damherten


Indiendatum: 16 sep. 2022

Vragen

 1. Kent u het bericht ‘Ophef na kap van 3 ha bos; communicatie was bagger en niemand wist ervan’?[1]
 2. Is er vergunning verleend voor de kap van het bos en zo ja, waarom is er 3 ha bos gekapt?
 3. Kan de bomenkap worden stil gelegd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, onder welke voorwaarden en gaat het college dit dan doen?
 4. Op welke wijze zijn de belangen van de damherten en hun leefgebied meegewogen in de vergunningverlening en welke voorwaarden zijn gesteld om het leefgebied van de damherten te beschermen?
 5. Bent u met ons van mening dat we juist zuinig moeten zijn met bestaande bomen, omdat zij veel belangrijke functies vervullen op het gebied van tegengaan van klimaatverandering en een gezonde leefomgeving voor mens en dier?
 6. Hoe valt deze bomenkap van 3 ha te rijmen met het provinciale bos- en bomenbeleid?
 7. Is u bekend dat dit het leefgebied is van damherten, zoals ook op een kaartje van de Omgevingsdienst Haaglanden is bevestigd (zie bijlage), dat nu is vernietigd en mag dit zomaar?
 8. Bent u met ons van mening dat de damherten in de Hoeksche Waard, als beschermde inheemse soort, onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming vallen en dus beschermd moeten worden (zoals ook door de uitspraak van de Raad van State is bevestigd)? Zo nee, waarom niet?
 9. Op welke wijze worden de damherten door de provincie beschermd en is dit voldoende?
 10. Op welke wijze wordt het leefgebied van de beschermde damherten hersteld?
 11. Welke compensatie vindt er plaats voor het verloren gegane bos en wanneer wordt dit gerealiseerd?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Ariëtte Kasbergen GroenLinks

Kaart HW

[1] https://www.ad.nl/hoeksche-waard/ophef-na-kap-van-3-hectare-bos-communicatie-was-bagger-en-niemand-wist-ervan~a38fafa5/

Indiendatum: 16 sep. 2022
Antwoorddatum: 2 nov. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gezondheidsrisico’s nieuwe onderzoeken PFAS Chemours

Lees verder

Technische vragen Statenvoorstel herziening Omgevingsbeleid & Omgevingsverordening module Ruimte & Wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer