Schrif­te­lijke vragen bagger­depot en weg West­voorne & Helle­voet­sluis


Indiendatum: sep. 2018

Toelichting

Hellevoetsluis heeft een baggerdepot laten aanleggen door de Kramer Group bij de Zwartedijk. Inwoners van Rockanje hebben geklaagd n.a.v. gezondheidsklachten door de aanleg van de weg naar het baggerdepot. De klachten zouden worden veroorzaakt door de weg naar het slibdepot. Deze is aangelegd m.b.v. staalslakken. Negen paarden in de polder tussen Hellevoetsluis en Rockanje werden ziek van het opwaaiende stof bij het storten van een miljoen ton staalslakken, die een weg vormen naar een baggerdepot.

Gemeente Westvoorne heeft in een brief naar Hellevoetsluis aangegeven dat de werkzaamheden direct zouden worden gestaakt en de gezondheidsrisico's in kaart moeten worden gebracht. Hellevoetsluis stelt in een reactie dat wordt onderzocht of de werkzaamheden voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

Uit een brief van gemeente Hellevoetsluis aan omwonenden blijkt dat staalslakken op een perceel met de bestemming “natuur” zijn aangebracht. Verder bleek uit controles van de DCMR dat er geen scheidingsmateriaal was toegepast tussen de ondergrond en staalslakken.

Dit vormt voor de fracties van de Partij voor de Dieren de aanleiding voor het stellen van de volgende vragen;

1. Bent u op de hoogte van het bericht “Westvoorne en Hellevoetsluis ruziën over baggerdepot”?[1]

Het voornoemd project beoogd staalslak en bagger in een gebied met agrarische bestemming en voor een deel met een natuurbestemming te plaatsen.

2. Welke vergunningen zijn verplicht en welke vergunningen zijn aangevraagd en verleend voor de aanleg van het slibdepot en voor de weg ernaartoe?

3. Heeft de provincie contact gehad met de betreffende gemeente over deze kwestie? Zo ja, wat is er besproken en wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft DCMR de bodemrichtlijn gehanteerd die stelt dat staalslakken afgedekt dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

Bij de aanleg van de weg zijn fouten gemaakt, zo blijkt uit de voornoemde brief van de gemeente Hellevoetsluis en uit de controles van de DCMR.

5. Is het controleregime – conform het adagium “vertrouwen verdienen” – strenger geworden nadat er fouten waren geconstateerd? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe is het controleregime van de DCMR op dit moment?

7. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanleg van de weg voor de lokale luchtkwaliteit m.b.t. het vrijkomen van fijnstof? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

8. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanleg van de weg en het slibdepot voor de natuur en de (grond)waterkwaliteit? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid dit onderzoek alsnog te laten uitvoeren in het belang van de natuur- en waterkwaliteit?

9. Is de provincie bereid om de nadere onderzoeken die GGD en de milieudienst DCMR doen in opdracht van betrokken gemeenten aan Provinciale Staten te doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

10. Welke bevoegdheden heeft de provincie om naar aanleiding van de uitkomsten van de nadere onderzoeken eventueel de werkzaamheden te reguleren of te stoppen? Wordt er gebruik gemaakt van deze (eventuele) bevoegdheden? Zo nee, waarom niet?

11. Hoe lang blijft de locatie in gebruik?

12. Is er een plan hoe de metaalslak en het slib van het depot op te ruimen? Zo ja, wat houdt dit plan in? Zo nee, wordt er alsnog een dergelijk plan opgesteld? Zo nee, waarom niet?

Eind augustus heeft er bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen Hellevoetsluis en Westvoorne.

13. Is de provincie bereid om deel te nemen aan en/of te initiëren van bestuurlijke en of ambtelijke overleggen met betrokken overheden – gemeenten, waterschap en provincie – over dit dossier? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

[1]https://www.rijnmond.nl/nieuws/172073/Westvoorne-en-Hellevoetsluis-ruzien-over-baggerdepot

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 9 okt. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ondersteuning provinciebestuur mensen die te maken krijgen met agressie door jagers

Lees verder

Schriftelijke vragen onnodig afschot zwanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer