Schrif­te­lijke vragen onder­steuning provin­cie­be­stuur mensen die te maken krijgen met agressie door jagers


Toelichting

In een brief d.d. 4 september 2018 geven Gedeputeerde Staten (GS) aan dat jagers steeds vaker worden geconfronteerd met diverse vormen van agressie. Ondanks dat GS niet het bevoegde gezag zijn, bieden GS de jagers ondersteuning door een training aan te bieden in het omgaan met agressie.

Echter veel mensen in onze provincie hebben juist te maken met agressie doorjagers, die in opdracht van de provincie dieren doden. De Partij voor de Dieren kan u vanwege de privacy vertrouwelijk hierover meer informatie geven.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Hoe vaak en welke vormen van agressie hebben plaatsgevonden in de afgelopen twee jaar tegen jagers, die in opdracht van de provincie dieren doden?

2) Op welke wijze wordt dit vastgelegd en geregistreerd?

3) Wordt dit alleen beoordeeld door jagers zelf of heeft er een objectieve toetsing plaats gevonden? Zo ja op welke wijze en door wie? Zo nee, bent u met ons van mening dat dit een subjectieve beoordeling is?

4) Wat zijn de kosten van deze ondersteuning aan jagers én de dag die door GS georganiseerd en betaald wordt?

5) Waarom kunnen deze kosten niet door de eigen organisatie worden betaald, maar wordt het betaald door de overheid en indirect onze inwoners?

6) In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren, waarbij mensen te maken hebben met agressie doorjagers hebt u aangegeven dat dit geen zaak is voor de provincie, maar dat dit een zaak is van de politie. Waarom maakt u onderscheid tussen agressie gepleegd door jagers en mogelijk tegen jagers?

7) Bent u met ons van mening dat geweld en agressie door jagers extra gevaarlijk kan zijn, omdat zij gewapend zijn en dit tot ernstige gevolgen zou kunnen leiden? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke maatregelen neemt u hiertegen?

8) Bent u bereid om mensen die te maken hebben met geweld door jagers op enigerlei wijze ondersteuning te bieden? Zo nee, waarom kiest u voor deze willekeur?

9) Bent u bereid maatregelen te nemen ingeval er sprake is van agressie door jagers? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

10) Bent u bereid om het meldpunt jachtmisstanden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen om agressie door jagers beter in kaart te krijgen?[1]Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter

Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://meld.nl/melding/milieu/illegale-jacht/

Antwoorddatum: 9 okt. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer