Schrif­te­lijke vragen doden van ruim 500.000 ganzen


Indiendatum: mrt. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten
Datum : 11 maart 2013
Onderwerp : Schriftelijke vragen doden van ruim 500.000 ganzen

Toelichting
Nederland is een ganzenland, waar ganzen van nature thuis horen en verblijven. Ons land is voor ganzen vooral belangrijk in de winter, omdat veel soorten die in de poolstreek broeden dan in Nederland verblijven. Daarnaast heeft de laatste jaren een snelgroeiend aantal ganzen zich ontpopt als broedvogel en overzomeraars.

Ganzen zorgen soms ook voor schade aan landbouwgewassen. Om die reden worden er helaas nu al jaarlijks zo’n 250.000 ganzen gedood. In het recentelijk gesloten ganzenakkoord is zelfs vastgelegd dat de komende jaren in Nederland meer dan 500.000 ganzen gedood gaan worden!

Het ganzenakkoord concentreert zich op het reduceren van aantallen ganzen via het doden van dieren. Het huidige instrumentarium wordt niet concreet ingevuld met diervriendelijkere alternatieven en de betrokken partijen hebben op dit gebied ook geen bindende afspraken gemaakt. Bestaande alternatieven die dieren effectief weten te weren en inrichtingsmaatregelen die kunnen voorkomen dat dierpopulaties ongebreideld door kunnen groeien, zoals het bewegende ganzendraad, zijn in het akkoord niet genoemd.

Uitgaande van het huidige beleid zullen elk jaar steeds meer dieren gedood moeten worden zonder dat dit structureel bijdraagt aan het verminderen van schade. In Zuid-Holland is het afschot van zomerganzen opgelopen van 21.900 in 2009 naar 28.470 in 2011. Het aantal dieren is ook toegenomen (van 80.500 naar 107.000), net als de hoeveelheid schade aan gewassen (van 170.546 euro naar 311.509 euro). Dus het verruimen van de dodingsmaatregelen zoals plaatsvond in Zuid- Holland, heeft naar onze mening niet het gewenste effect. Schade aan gewassen wordt zelfs meer in plaats van minder!

Uit de antwoorden van toenmalig staatssecretaris Atsma op vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat de kosten voor de overheid per te vergassen gans € 6,40 bedragen. Zo’n 500.000 ganzen vergassen zal ruim 3,2 miljoen euro kosten. Datzelfde bedrag geeft men nu uit aan jaarlijkse schade-uitkeringen. Dat geld zijn we dus kwijt, terwijl tijdens de langdurige verdelgingsperiode landbouwareaal voor ganzen bereikbaar blijft en schade blijft bestaan. De hier broedende ganzen blijven hun aantallen afstemmen op de oneigenlijke voedselbronnen. we kunnen kiezen of we dat betalen in het kader van de gastvrijheid, of in het kader van de gasvrijheid die dierenverdelgers vrij spel geeft, die levenslange verbintenissen tussen monogaam levende dieren kapot maakt, en familieverbanden maximaal verstoort. De dieren worden in een weerzinwekkende stress gejaagd en dat alles zal geen ander effect hebben dan een ‘dweilen met de kraan open’.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen
1. Waarom worden bestaande diervriendelijke methoden, zoals bewegend ganzendraad, niet ingezet ingevolge het Ganzenakkoord?
2. Bent u met ons van mening dat het ganzenakkoord zich niet richt op duurzame oplossingen? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u met ons van mening dat het huidige beleid van steeds meer afschot van ganzen geen oplossing biedt voor de ganzenoverlast? Zo nee, kunt u dan goed onderbouwd aangeven waarom niet?
4. Er wordt in het ganzenakkoord voorgesteld ganzen te vangen en te doden met gebruik van CO2, met de nu gebruikte apparatuur een zeer dieronvriendelijke en daarnaast ook nog eens een arbeidsintensieve en dure methode. Bent u met ons van mening dat het vergassen van ganzen zeer dieronvriendelijk is, veel dierenleed veroorzaakt en ook niet wettelijk is toegestaan?
5. Op welke wijze denkt u het dierenleed van de ganzen te kunnen verminderen, zoals is aangegeven in het coalitieakkoord?
6. Bent u bereid om het vergassen van ganzen te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
7. Een snelle rekensom op basis van het CLM rapport1 en de informatie van de Minister laat zien dat het wegvangen en doden van ganzen ruim 3,2 miljoen euro gaat kosten. De totale zomerschade is nu 2 miljoen euro. Loont het volgens u om te investeren in alternatieven voor het doden van dieren (kosten/batenanalyse)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen en op welke termijn?
8. Zowel provincies als landgebruikers zijn er bij gebaat dat provincies geld besparen door minder te hoeven uitkeren aan schade bij agrariërs en landgebruikers. Door gebruik te maken van bestaande effectieve en diervriendelijke, duurzame middelen en nieuwe middelen die beschikbaar komen die wel de schade en overlast verminderen. Bent u bereid om geld te reserveren voor onderzoek naar innovatieve, duurzame verjaagmethoden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en om welk bedrag?
9. Is het juist dat vergassen een kostbare zaak is en dat het vergassen per gans 6,40 euro per gans kost? Zo ja, wat vindt u van deze hoge kosten voor vergassing en bent u met ons van mening dat dit geld beter besteed kan worden aan uitkering van schade?
10. Wie betaalt de kosten voor de vergassing van de ganzen?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

1http://www.clm.nl/uploads/pdf/790-Doorrekenen_ganzenscenario_G7_IPO-web.pdf

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 11 mrt. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer