Schrif­te­lijke vragen bestuur­lijke drukte samen­wer­kings­verband Zuid­vleugel


Indiendatum: mrt. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 25 maart 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen bestuurlijke drukte samenwerkingsverband Zuidvleugel

Toelichting

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben aangegeven de bestuurlijke drukte te willen verminderen[1].

In dat verband wijst de Partij voor de Dieren op het Samenwerkingsverband Zuidvleugel (SVZ).

Het SVZ is een samenwerkingsverband van de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de regio’s Holland Rijnland, Drechtsteden, Midden-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit samenwerkingsverband wordt gekenmerkt door een bestuurlijke topdrukte. Het SVZ is zeer divers samengesteld; provincie, vele gemeenten, een directie Zuidvleugel, een adviesraad, een programmacommissie, een (inmiddels niet meer bestaand) atelier Zuidvleugel, een Expert Comittee Economische Agenda en tientallen betrokken kennisclubs.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen

Wie is volgens u de bestuurlijk eigenaar van de Zuidvleugel?
Kunt u zo specifiek mogelijk aangeven hoe door de provincie aan dit samenwerkingsverband inhoud wordt gegeven?
Hoe verhoudt het SVZ zich tot de samenwerking binnen Randstadverband?
Hoe gaat u op dit moment om met de ‘bestuurlijke brij’ van het Samenwerkingsverband Zuidvleugel?
Bent u het met ons eens dat ‘bestuurlijke drukte’ er toe kan leiden dat er geen duidelijke regierol wordt opgepakt door één van de participanten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt dit in het geval van SVZ voorkomen?
Hoe efficiënt is volgens u de huidige samenstelling van het Samenwerkingsverband Zuidvleugel?
Kunt u een indicatie geven hoeveel tijd (fte) en geld SVZ de provincie Zuid-Holland kost?
Ziet u mogelijkheden om de kosten en tijdsbesteding voor de provincie Zuid-Holland te verminderen, dan wel ziet u andere mogelijkheden voor meer efficiënte samenwerking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u?
Kunt u aangeven welke concrete resultaten er binnen dit samenwerkingsverband sinds 2011 zijn bereikt? Kunt u – bij voorkeur uitgesplitst – aangeven welke efficiencyvoordelen er zijn behaald bij deze concrete resultaten?
Hoe effectief is volgens u de huidige samenstelling van het Samenwerkingsverband Zuidvleugel?
Hoe groot acht u het provinciaal sturend vermogen van het samenwerkingsverband Zuidvleugel, mede gezien de veelzijdige bestuurlijke bemoeienis?
Bent u met ons van mening dat de bestuurlijke drukte van dit samenwerkingsverband hoog is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze denkt u deze bestuurlijke drukte te kunnen verminderen?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=83659

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 24 apr. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer