Schrif­te­lijke vragen fauna­be­heerplan knob­bel­zwaan


Indiendatum: sep. 2018

Toelichting

Er is nieuwe informatie ontvangen over financiële ondersteuning van de provincie aan hulverlening van zwanen met olie besmeurde zwanen in het Botlekgebied.

Ook is nieuwe informatie ontvangen van de Caring Vets[1], een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, uitgaande van art. 2 van de Code voor de Dierenarts. Zij maken zich ernstig zorgen over het dierenwelzijn ingevolge het nieuwe faunabeheerplan knobbelzwaan, zoals het gebruik van slag- stoot- en steekwapens. In een brief aan Gedeputeerde Staten geven zij onder meer het volgende aan:

Het doden van gewonde knobbelzwanen (en overige grote vogels) met slag- snij- of steekwapens is een zeer ernstige en onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn, dat gepaard gaat met een pijnlijk onnodig langzaam lijden bij het volle bewustzijn waarbij bewustzijnsverlies of de dood niet direct intreden. Bovendien wordt extra stress en lijden veroorzaakt doordat de grote dieren handmatig in bedwang worden gehouden en gefixeerd. Een eerder rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden, “Verkorte zienswijze over vang- en dodingsmethoden” wijst het gebruik van slag-, snij- of steekwapens voor zwanen en ganzen om die reden dan ook af en ziet dit als een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Voor (slacht)ganzen is dit volgens de Raad – volgens EFSA-regels – enkel toegestaan als de ganzen al verdoofd zijn en mag dan alleen worden uitgeoefend door vaklieden die hierin getraind zijn.
In het geval van jagers die de zwanen vangen, verwonden en met slag-, steek- of snijwapens doden gaat het om dieren die niet verdoofd zijn en bij volle bewustzijn zijn die bovendien 2 tot 3x zo zwaar en groot zijn als slachtganzen. Dit gebeurt in het veld door personen die geen opleiding hebben over de anatomie van zwanen en niet de kennis en vaardigheden hebben om gewonde zwanen zonder ernstig lijden effectief en snel te doden met slag- snij- of steekwapens. Hierbij moeten de zwanen ook nog eens met geweld in het veld onder bedwang worden gehouden.

Het doden van een zwaan bij volle bewustzijn middels slag-, snij- of steekwapens, met een gemiddeld gewicht van een middelgrote hond, is zelfs voor een geoefend slachter en/of dierenarts welhaast ondoenlijk zonder de zwaan ernstig en langdurig te laten lijden. Caring Vets is dan ook van mening dat deze methodes uit het oogpunt van dierenwelzijn en ethische aspecten niet geschikt zijn om zwanen bij het volle bewustzijn door voornoemde personen te laten doden.’

Naar aanleiding van deze nieuwe informatie leggen de fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV en SP de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Bent u met ons van mening dat het tegenstrijdig is als GS aan de ene kant met olie besmeurde zwanen financieel ondersteunen om te overleven en aan de andere kant honderden zwanen laten doden? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u vanwege deze gebeurtenis en de nadelige gevolgen voor vele honderden zwanen voornemens de schadebestrijding tijdelijk op te schorten, zoals GS ook kunnen besluiten bij strenge winterse omstandigheden? Zo nee, waarom niet?

3) Gaan GS actie ondernemen om de kosten voor de hulp aan de zwanen te verhalen op de veroorzaker? Zo nee, waarom niet?

4) Op grond waarvan is geoordeeld dat de vergaande dodingsmiddelen, die ingezet mogen worden goed in verhouding zijn met de geringe schade die wordt veroorzaakt (proportionaliteitsbeginsel)? Kunt u uw antwoord nader onderbouwen? Bent u bereid om dit te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid om op korte termijn de in het faunabeheerplan genoemde proef van verjaging zonder afschot te gaan uitvoeren? Zo ja wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u bekend met de Caring Vets?

7) Caring Vets hebben in een brief aan GS laten weten dat zij het gebruik van slag- stoot- en steekwapens om zwanen te doden sterk afkeuren (zie de toelichting). Hoe beoordeelt u deze informatie van deskundigen en bent u bereid het gebruik van slag- stoot- en steekwapens uit het faunabeheerplan te halen?

8) De zwanenpopulatie blijft sinds 2000 stabiel, ook in provincies waar afschot niet plaatsvindt. De schade aan de gewassen is desondanks sterk verminderd (Sovon, Faunafonds) en het beroep van agrariërs op de schaderegeling door de Provincie is dan ook sterk verminderd. Bovendien zijn er prima preventieve diervriendelijke methoden om zwanen van landbouwpercelen te verjagen. Bent u bereid om aan de hand van deze informatie nader te (laten) onderzoeken om geen doding meer te laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

9) Caring Vets geven vanuit het oogpunt van dierenwelzijn de volgende aanbevelingen:

  • geen zwanen vangen na zonsondergang en voor zonsopkomst;
  • geen gebruik van slag- stoot- en steekwapens om zwanen te doden;
  • geen zwanen vangen middelseen hond, haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;
  • ten minste 2 eieren in het zwanennest intact te laten zodat de moederzwaan zich niet dood broedt op een nest met geschudde/geprikte eieren;
  • administratieplicht en rapportageplicht hoeveel eieren en/of nesten vernield worden;

Bent u bereid om de aanbevelingen van de Caring Vets over te nemen? Zo nee, kunt u nader onderbouwd uitleggen waarom niet?

Carla van Viegen Robert Klumpes Anne Koning

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Statenlid GroenLinks Statenlid PvdA

Tessa Dulfer Lies van Aelst

Statenlid PVV Fractievoorzitter SP

[1]http://www.caringvets.nl/

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 4 sep. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer