Schrif­te­lijke vragen tussen­re­sultaat moes­tui­nen­on­derzoek


Indiendatum: sep. 2018

Toelichting:

Het RIVM heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht tussentijds geïnformeerd over het onderzoek naar PFOA en GenX in het irrigatiewater van 11 moestuinen in de omgeving van Chemours. De volledige rapportage volgt in september.

Uit het tussenbericht blijkt dat op enkele locaties sterk verhoogde concentraties PFOA en/of GenX zijn gemeten in slootwater of opgevangen regenwater. Het RIVM adviseert voorlopig om dat water op die locaties niet te gebruiken voor moestuin of veedrenking. Voorts wordt geadviseerd om het irrigatiewater op de locaties met sterk verhoogde concentraties GenX of PFOA uit voorzorg voorlopig niet te gebruiken en om vee niet te laten drinken uit de sloten waar nu sterk verhoogde concentraties zijn aangetroffen. Op de betreffende locaties zijn overigens geen veehouderijen gevestigd.

Naar aanleiding van deze brief stellen de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

====================================================================

Vragen:

1. De provinciale verantwoordelijkheid op dit dossier betreft indirecte lozingen. Op welke wijze wordt het college op de hoogte gehouden van de vorderingen van dit onderzoek naar bodem en irrigatiewater? En op welke wijze worden PS hierover actief geïnformeerd?

2. Deelt het College onze mening dat de resultaten in september ook direct met GS en PS gedeeld dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

Omstreeks 2 december 2017 kwamen er diverse publicaties in de media met de strekking “Binnen een straal van tien kilometer rond de Chemours/Dupont mag afgegraven vervuilde grond niet afgevoerd worden.” N.a.v. hiervan werden o.a. in de Tweede Kamer vragen gesteld en zegde de staatssecretaris toe zich in te zetten voor een (tijdelijke) oplossing. Een week later bleek het nieuws gebaseerd op een verkeerde interpretatie van berichtgeving naar omwonenden toe. Nu wordt opnieuw naar omwonenden gecommuniceerd over GenX-vervuiling.

3. Welk rol pakken GS in de huidige communicatie rondom dit onderzoek?

4. Wat doet de provincie in het geval van vragen n.a.v. van deze tussenrapportage?

5. Zijn GS bereid zich zo veel mogelijk in te zetten dat correcte, heldere en eenduidige communicatie plaatsvindt over het GenX-dossier?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, weke maatregelen treft u hiervoor?

6. Uit de berichtgeving blijkt dat GenX via het regenwater in het oppervlaktewater terecht komt. Logischerwijs komt GenX in het regenwater via emissie naar lucht. Een aanscherping van de vergunningseisen voor de emissies naar lucht is door de rechter afgewezen.
Was deze informatie al bekend ten tijde van de rechtszaak?

7. De volledige rapportage komt beschikbaar in september. Hoe wordt ervoor gezorgd dat met dit rapport de emissies van GenX naar lucht worden aangepakt?

8. Het onderzoek richt zich ook op bodemverontreiniging. Voor zover dit GenX betreft, zou bodemverontreiniging formeel vallen onder de zogenaamde ‘nieuwe’ bodemverontreinigingen waarvoor de provincie formeel bevoegd gezag is. Is dit juist? Zo nee, welke organisatie is dan bevoegd gezag?

9. Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze bodemverontreiniging wordt aangepakt?

B. Canton fractie Partij voor de Dieren

B. Potjer fractie GroenLinks

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 20 jul. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer