Schrif­te­lijke vragen gebruik zeer dier­on­vrien­de­lijke methodes bij de ganzen­jacht


Indiendatum: sep. 2018

Toelichting

De Partij voor de Dieren heeft beeldmateriaal ontvangen m.b.t. het gebruik van zeer dieronvriendelijke methoden om ganzen te doden. Bijgaand de link naar het filmpje: https://drive.google.com/file/... vraag 7

De Caring Vets geven in een recente brief aan Gedeputeerde Staten o.a. het volgende aan:

‘Het doden van gewonde knobbelzwanen (en overige grote vogels) met slag- snij- of steekwapens is een zeer ernstige en onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn, dat gepaard gaat met een pijnlijk onnodig langzaam lijden bij het volle bewustzijn waarbij bewustzijnsverlies of de dood niet direct intreden. Bovendien wordt extra stress en lijden veroorzaakt doordat de grote dieren handmatig in bedwang worden gehouden en gefixeerd. Een eerder rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden, “Verkorte zienswijze over vang- en dodingsmethoden” wijst het gebruik van slag-, snij- of steekwapens voor zwanen en ganzen om die reden dan ook af en ziet dit als een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Voor (slacht)ganzen is dit volgens de Raad – volgens EFSA-regels – enkel toegestaan als de ganzen al verdoofd zijn en mag dan alleen worden uitgeoefend door vaklieden die hierin getraind zijn.’

Naar aanleiding van het gebruik van zeer dieronvriendelijke methodes bij de ganzenjacht legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Bent u bekend met het gebruik van levende lokganzen, die zijn vastgebonden bij de jacht op ganzen en de wijze van huisvesting?

2) Deelt u onze mening dat dit een zeer dieronvriendelijke methode is en veel leed met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?

3) Op welke wijze borgt het provinciebestuur het welzijn van deze dieren als ze worden ingezet met gebruikmaking van de provinciale vrijstelling?

4) Wordt hierop gecontroleerd en gehandhaafd? Zo ja hoe vaak en wat zijn de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

5) In artikel 3.9, tweede lid onder c van het Besluit natuurbescherming staan lokvogels genoemd als toegelaten middelen. In het achtste lid staat dat de ganzen gefokt moeten zijn, niet blind of verminkt mogen zijn en de vogels moeten beschikken over voldoende voedsel, water, lucht, beschutting en bewegingsruimte; verder moeten worden gehouden volgens de regels van de Wet dieren en moeten ze voorzien zijn van een juiste pootring.

A) Op welke wijze wordt het welzijn van deze dieren in het algemeen geborgd?

B) Volgens onze informatie worden deze lokvogels gebruikt bij de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Bent u met ons van mening dat de lokvogels niet worden gehouden op een manier, zoals ingevolge de Wet Dieren is voorgeschreven, zoals verschillende soorten ganzen, die samen worden gehuisvest met een broedende gans (zie de bijlage met foto’s)? Zo nee, kunt u onderbouwd antwoorden waarom niet?
C) En bent u met ons van mening dat dieren, die op een dergelijke manier worden gehouden al helemaal niet ingezet mogen worden als lokvogels bij de schadebestrijding, waarvoor GS vrijstelling hebben verleend? Zo nee, waarom niet?
Hoe lang mogen de lokganzen worden gebruikt als levende lokgans?

6) De praktijk leert dat pootringen fraudegevoelig zijn. Bent u met ons van mening dat het houden van lokganzen overtredingen met ringen en het vangen van in het wild levende ganzen in de hand kan werken? Zo nee, kunt u beargumenteren waarom niet?

7) Hoe vaak is er de afgelopen twee jaar gecontroleerd op het houden van deze dieren en hun leefomstandigheden?

8) Daarnaast mogen bij het doden van ganzen ook slag- snij en steekwapens worden gebruikt. In eerdere vragen (10 juli 2018)[1] hebben we al verwezen naar het grote dierenleed dat deze methode met zich meebrengt. Deelt u de mening van de Caring Vets dat ook het gebruik van slag- snij- en steekwapens voor ganzen niet gebruikt zouden moeten worden?

9) Hoe beoordeelt u deze informatie van deskundigen en bent u bereid het gebruik van slag- stoot- en steekwapens uit de vrijstelling voor het doden van doden faunabeheerplan grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen te halen?

10) Kunt u een overzicht geven van de schades in de afgelopen vier jaar én het aantal ganzen dat in de afgelopen vier jaar in Zuid-Holland is gedood? Hoe beoordeelt u deze gegevens en wat is uw conclusie?

11) Bent u bereid om in het belang van dierenwelzijn het gebruik van levende lokganzen en het gebruik van slag-, stoot- en steekwapens uit de vrijstelling te halen? Zo nee, waarom niet? En bent u dan op zijn minst bereid om nader onderzoek te plegen naar de gevolgen voor dierenwelzijn m.b.t. het gebruik van levende (lok)ganzen en slag-, stoot- en steekwapens als middel om ganzen te doden?

[1] https://zuidholland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-faunabeheerplan-knobbelzwaan

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 12 sep. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer