Schrif­te­lijke vragen over­tre­dingen gebruik land­bouwgif


Indiendatum: 11 dec. 2023

  1. Kent u de berichten: ‘Onvoldoende naleving wetgeving gewasbeschermingsmiddelen zorgwekkend’[1],‘NVWA blijft veel overtredingen zien met bestrijdingsmiddelen’[2]?
  2. Kunt u aangeven hoeveel controles en waar in Zuid-Holland zijn gedaan en in hoeveel gevallen er overtredingen zijn geconstateerd?
  3. Kunt u aangeven welk illegaal landbouwgif is gebruikt bij de constateringen?
  4. De NVWA noemt het hoge aantal overtredingen "zorgwekkend". Volgens de autoriteit is in de agrarische sector sprake van een "structureel probleem" op dit terrein. De autoriteit constateert al jaren veel overtredingen. Wat vindt u van de constateringen van de NVWA?
  5. Wat zijn volgens u de gevolgen hiervan voor mens (zoals omwonenden en de agrariërs zelf) en dier (zowel dieren in de veehouderij als vrij levende dieren)?
  6. Welke gevolgen heeft dit volgens u voor het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027?
  7. Welke gevolgen heeft dit volgens u voor het bereiken van de doelstellingen van de Natura 200-gebieden in 2027?
  8. Welke maatregelen gaat u treffen om dergelijke overtredingen tegen te gaan en te voorkomen?
  9. Bent u bereid om in overleg te gaan met het Rijk en de waterschappen om gezamenlijk extra maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons informeren over de uitkomsten van deze overleggen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2023/12/07/onvoldoende-naleving-wetgeving-gewasbeschermingsmiddelen-zorgwekkend
[2] https://www.nd.nl/varia/varia/1203676/nvwa-blijft-veel-overtredingen-zien-met-bestrijdingsmiddelen

Indiendatum: 11 dec. 2023
Antwoorddatum: 13 feb. 2024

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen PAL, Klachtenfunctionaris, Gerechtelijke procedures en Bezwaarschriftencommissie

Lees verder

Schriftelijke vragen PFAS in zeeschuim en zeelucht langs de kust

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer