Schrif­te­lijke vragen plannen melk­gei­tenstal Mijns­hee­renland


SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 4 juli 2017

Onderwerp :

______________________________________________________________

Toelichting

Er zijn plannen voor een stal met 2000 melkgeiten aan de Provinciale weg N217 tussen Heinenoord Busstation en de kruising bij het Recreatieoord, N217/Vrouwehuisjesweg bij Mijnsheerenland, gemeente Binnenmaas.

Het RIVM concludeert na onderzoek dat bewoners rondom pluimveebedrijven meer kans hebben op klachten aan de luchtwegen. Een vervolgonderzoek wijst uit dat dit ook geldt voor (melk)geitenhouderijen.

Een recent verschenen rapport van het RIVM[1] geeft het volgende aan.

Rondom pluimveehouderijen hebben mensen een grotere kans op een longontsteking, vooral kinderen en ouderen. Dit verband is tussen 2009 en 2013 elk jaar te zien. Dit is in 2016 in het hoofdrapport Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden (VGO) ook al geconcludeerd, maar een nadere analyse van de gegevens met krachtige statistische technieken bevestigt deze conclusies en onderbouwt ze steviger. Het gaat gemiddeld om ongeveer 119 extra patiënten met longontsteking per jaar per 100.000 mensen in het onderzoeksgebied. Dat komt neer op ongeveer 7,2% extra patiënten. Er zijn sterke aanwijzingen dat fijnstof en componenten ervan mensen gevoeliger maken voor luchtweginfecties. Specifieke ziekteverwekkers afkomstig van dieren kunnen echter niet worden uitgesloten.

Ook rondom geitenhouderijen hebben mensen een grotere kans op longontsteking. Eerder zijn hiervoor al aanwijzingen gevonden, die nu nader onderbouwd zijn over een langere periode. De onderzoekers zien deze toename over alle jaren van 2007 tot en met 2013, dus ook na de Q koortsepidemie, die van 2007 tot en met 2010 plaatsvond. Het aantal extra gevallen van longontsteking in het onderzoeksgebied dat kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van geitenbedrijven is gemiddeld over de jaren 2009-2013 ongeveer 89 patiënten per 100.000 mensen per jaar. Dat komt neer op ongeveer 5,4% extra patiënten. De Q koortsepidemie heeft waarschijnlijk tijdens de vroege jaren bijgedragen aan het verhoogde aantal longontstekingen. Het is echter geen verklaring van het verhoogde risico vanaf 2011. Wat deze toename wel veroorzaakt, is nog onduidelijk.

Deze uitkomsten blijken uit vervolgonderzoek van Veehouderij en Gezondheid omwonenden (VGO). Het onderzoek bevestigt ook de eerdere conclusie dat mensen met COPD, die in de buurt van veehouderijen wonen, vaker en ernstiger klachten hebben dan mensen die op grotere afstand van veehouderijen wonen.

Uit luchtmetingen in de woonomgeving blijkt dat de concentratie endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of het aantal veehouderijen in een gebied (de dichtheid) groter wordt. Endotoxinen zijn kleine onderdelen van micro-organismen die luchtwegirritatie en ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. Veehouderijsectoren met de hoogste uitstoot van fijnstof, zoals pluimvee- en varkenshouderij, dragen duidelijk bij aan de concentratie van endotoxinen in de leefomgeving. Opvallend is dat ook sectoren van de veehouderij die niet bekendstaan om een hoge uitstoot van stoffen toch substantieel lijken bij te dragen aan de concentratie van endotoxinen in de leefomgeving. Veehouderijen uit deze sectoren zijn in grote aantallen in het VGO-gebied vertegenwoordigd.

Naar aanleiding van de toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Bent u op de hoogte van de plannen om een megastal van 2000 melkgeiten te bouwen aan de N217 in Mijnsheerenland, gemeente Binnenmaas?
2) Kent u het recent verschenen RIVM rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden aanvullende studies 2017’?
3) Welke conclusies trekt u hieruit met betrekking tot het provinciale veehouderijbeleid?
4) Is deze melkgeitenhouderij in overeenstemming met de geldende provinciale regelgeving? Kunt u dit nader toelichten?
5) Welke mogelijkheden hebt u om te voorkomen dat deze stal er komt in het kader van de volksgezondheid? Bent u bijvoorbeeld bereid om bij de gemeente erop aan te dringen dat deze stal er niet komt en er bij het Rijk op aan te dringen om aanvullende beschermende maatregelen te nemen?
6) Bent u ervan op de hoogte dat in de nabije omgeving van de geplande geitenstal is gevestigd:

- kinderdagverblijf op korte afstand (ongeveer 300 meter);
- een recreatieoord met uitgebreide terrassen aan het water met regelmatig 1.500 bezoekers voor een - openluchtzwembad, speelweide, attractiepark, kinderboerderij op zo'n 400 meter;
- naast het recreatieoord ligt op 400 meter ten zuiden van de locatie een grote aardbeienkwekerij; aardbeien worden veelal ongewassen geconsumeerd.
- en de naastgelegen hockeyclub Hoeksche Waard op ongeveer dezelfde afstand;
- een voetbalvereniging in het dorp op pm 700 meter;
- een in aanbouw zijnd Multifunctioneel Dorpscentrum, Sporthal, basisscholen, gezondheidszaken enz.;
- een snel uitbreidende woonwijk?

7) Wat vindt u ervan dat dergelijke verblijven zijn gevestigd in de nabije omgeving van de geplande melkgeitenhouderij (met name de nadelige gevolgen voor de gezondheid van kinderen en ouderen, die bevattelijker voor longontsteking dan volwassenen, en andere omwonenden)?
8) Deelt u de zorgen van de omwonenden, die inmiddels een petitie zijn gestart tegen de komst van de mega geitenstal? Zo ja, bent u bereid om met hen in gesprek te gaan en hen aan te geven welke (on)mogelijkheden er zijn om de komst van de geitenstal te voorkomen?
9) Bent u met ons van mening dat de komst van een dergelijke stal ernstige nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de gezondheid van omwonenden en mensen die daar verblijven?
10) Hoe verhoudt de komst van deze melkgeitenstal tot de extra CO2 uitstoot en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en is de nieuwe melkgeitenstal op grond van de extra uitstoot überhaupt wel verantwoord? Kunt u dit nader toelichten?
11) Bent u met ons van mening dat de komst van een dergelijke megastal niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet?
12) Bent u bereid om alles in het werk te stellen om de komst van deze melkgeitenhouderij te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke maatregelen gaat u treffen?
13) Bent u bereid om naar aanleiding van het genoemde RIVM rapport de provincie regelgeving aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Veehouderij_en_gezondheid/Onderzoek_veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_VGO/Rapport_Veehouderij_en_gezondheid_omwonenden_aanvullende_studies_2017

Antwoorddatum: 31 aug. 2017

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer