Schrif­te­lijke vragen purper­reiger


Indiendatum: dec. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 16 december 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen purperreiger

Toelichting

De kwaliteit van het leefgebied van de purperreiger gaat hard achteruit. Deze indrukwekkende moerasvogel broedt en verblijft zomers in het veenweidegebied van Zuid-Holland. Jaarlijks broeden er ongeveer 450 paar in de provincie. De steeds intensievere en grootschaligere landbouw brengt het leefgebied in gevaar. Samen met boeren en grondeigenaren heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland maatregelen genomen om de kwaliteit van het leefgebied van de purperreiger te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van bomen of het gefaseerd schonen van sloten.

Ook de Provincie Zuid-Holland en de Nationale Postcode Loterij willen dat de purperreiger in Zuid-Holland in de toekomst te bewonderen blijft. Daarom hebben zij subsidie[1] uitgetrokken om agrariërs en grondeigenaren tegemoet te komen in het nemen van de maatregelen voor de purperreiger.

Volgens onze informatie heeft de provincie Zuid-Holland éénmalig €58.493,- beschikbaar gesteld voor het project Purperreiger als logé[2]. €25.000 van dit budget is gereserveerd voor de uitvoering van maatregelen tot verbetering van het leefgebied van de purperreiger.

Daarnaast bestaat het project uit de volgende werkzaamheden:

- Inventarisatie naar de slaapplaatsen en foerageergebieden van de purperreiger in het agrarische gebied van Zuid-Holland. Hieraan hebben zo’n 70-tal vrijwilligers meegewerkt. De inventarisatie is uitgewerkt in de rapportage Purperreiger als logé in samenwerking met Bureau Waardenburg.
- Betrekken, stimuleren en adviseren van grondeigenaren om het leefgebied van de purperreiger verder te verbeteren door het treffen van maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers (profielverandering, flauw talud), plas-drasbermen (moerassige situatie) of bosjes die dienen als slaapplaats. Met dank aan de inventarisatie weten we exact in welke gebieden de maatregelen het hardste nodig zijn.

- Toezicht houden tijdens de uitvoering van de maatregelen en controle van het werk.

Het eerste gedeelte van het project, de inventarisatie van de slaapplaatsen is inmiddels afgerond. Het tweede gedeelte van het project, de kwaliteitsverbetering van het leefgebied van de purperreiger, zal slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd omdat Landschapsbeheer Zuid-Holland per 31 december 2013 wordt opgeheven. Daarom is al eerder besloten om het project versneld af te ronden, wat betekent dat er minder maatregelen uitgevoerd gaan worden voor het leefgebied van de purperreiger.

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen:

1. Landschapsbeheer Zuid-Holland wordt per 31 december 2013 opgeheven. Wie voert het project verder uit en op welke wijze? En wanneer moet dit gereed zijn?
2. Worden Provinciale Staten geïnformeerd over het eindresultaat van het project? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
3. Aangezien het project versneld moet worden uitgevoerd, kunnen niet alle maatregelen uitgevoerd worden voor het leefgebied van de purperreiger.

3a. Welke maatregelen worden er niet uitgevoerd en waarom is er juist voor deze maatregelen gekozen om ze niet uit te voeren?

3b. Blijft er geld van de verleende subsidie over? Zo ja, wat gebeurt daarmee?

4. Op welke wijze en door wie wordt in de toekomst de kwaliteit van het leefgebied van de purperreiger gewaarborgd?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl/projecten/dat-doen-we-samen/project/help-mee-het-leefgebied-van-de-purperreiger-te-verbeteren/24

[2] http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl/uploads/landschapsbeheerzuidholland/pdf/paragraphs/eindrapportage_purperreiger.pdf

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 14 jan. 2014

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer