Monde­linge vragen afschot vossen mbv kunst­licht en afschot verwil­derde en zwerf­katten


Indiendatum: dec. 2013

Mondelinge vragen afschot vossen en katten Provinciale Staten 11 december 2013

Provinciale ontheffing doden vossen eiland IJsselmonde op basis van de Flora- en faunwet

We willen GS vragen om de ontheffing om vossen op het eiland IJsselmonde af te schieten in te trekken. Daarvoor hebben we een aantal redenen:

De Raad van State heeft op 4 december uitspraak gedaan dat het jagen op vossen tussen zonsondergang en zonsopgang met gebruik van kunstlicht is niet toegestaan[1]
In de ontheffing afschot vossen staat al één van de redenen voor afgifte van de ontheffing vermeld dat er 2 vossenholen zijn in de waterkering van de Oude Maas. Bij navraag is gebleken dat het Waterschap Hollandsche Delta van niets weet en geen holen heeft aangetroffen. Als een organisatie hiervan zou moeten weten is het wel het waterschap. We willen dat u deze informatie gaat verifiëren en ons een terugkoppeling hiervan geeft.
Er bestaat voor eigenaren van pluimvee gewoon een zorgplicht om de dieren vooral ’s nachts op te hokken als mocht blijken dat marters, vossen of andere roofdieren aanwezig zijn in de buurt. Hiervoor hoeven geen roofdieren te worden afgeschoten.
Diverse agrariërs op het eiland IJsselmonde hebben aangegeven de vossen niet te bestrijden, omdat zij de natuurlijke vijand zijn van de gans en hiermee op een natuurlijke manier bijdragen aan het beperken van de schade door ganzen.

Op basis van artikel 80 van de Flora- en faunawet, kan vanwege nieuwe informatie de ontheffing worden ingetrokken.

We willen u dan ook vragen om de ontheffing in te trekken.

Provinciaal aanwijzingsbesluit (op basis van art 67 Flora- en faunawet) doden verwilderde katten en zwerfkatten

Vragen naar aanleiding van de beantwoording van vragen over afschot zwerfkatten en verwilderde katten:

Bent u ervan op de hoogte dat de Tweede kamer een motie heeft aangenomen waarin wordt bepaald dat er geen zwerfkatten en verwilderde katten meer mogen worden afgeschoten? Wat gaat u met deze informatie doen?
U hebt geen gegevens beschikbaar waaruit blijkt wat nu de schade is die door zwerfkatten en verwilderde katten wordt aangericht aan de flora en fauna, laat staan dat er bewijs is dat er inderdaad sprake is van schade. Zolang deze gegevens ontbreken, kan er op basis van de Flora- en faunawet geen toestemming worden verleend voor het doden van deze katten.. Graag een reactie hierop.
U geeft aan dat niet bekend is hoeveel zwerfkatten en verwilderde katten worden afgeschoten en tegelijkertijd geeft u aan dat er een beperkt aantal katten is afgeschoten. Dit is erg tegenstrijdig. Kunt u een indicatie geven wat u onder ‘een beperkt aantal katten’ verstaat?
Kunt u ons een schriftelijke terugkoppeling geven van de uitkomsten van de gesprekken met natuurorganisaties of afschot van zwerfkatten en verwilderde katten nog nodig is?
U geeft aan dat mensen ‘met enige ervaring’ zwerfkatten, verwilderde katten en huiskatten goed kunnen onderscheiden. Dit is in de praktijk echt onmogelijk! Ook huiskatten kunnen zich in het buitengebied schuw en territoriaal gedragen. In de praktijk blijkt dat heel veel gedomesticeerde huiskatten, die een eigenaar hebben, worden doodgeschoten of ernstig verwond. De Partij voor de Dieren krijgt daar jaarlijks diverse meldingen over. De door u gegeven informatie klopt dus gewoonweg niet. Hier zal iets moeten worden ondernomen om onnodig leed bij zowel mens (eigenaar) als dier te voorkomen. Graag een reactie!
U geeft in uw beantwoording aan dat het verboden is op grond van de Flora- en faunawet om dieren uit te zetten in de vrije natuur. De Dierenbescherming heeft hiervoor een landelijke ontheffing, dus dit hoeft geen belemmering te zijn voor castratieacties. Graag een reactie hierop.

We vragen u om de zwerfkat en de verwilderde kat uit het aanwijzingsbesluit artikel 67 Flora- en faunawet te halen. Bent u hiertoe alsnog bereid, mede vanwege nieuwe informatie?


1 http://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=612&summary_only=&category_id=8

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer