Schrif­te­lijke vragen Ganzen­ak­koord van tafel


Indiendatum: dec. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 3 december 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen ‘Ganzenakkoord van tafel’

Toelichting

Het Ganzenakkoord, de ‘G7’, is van tafel volgens de berichtgeving in de media.

Nederland is een ganzenland en ganzen horen hier thuis. De problematiek valt niet op te lossen, zo lang ganzen onbelemmerd toegang hebben en houden tot de landbouwarealen. De natuur dicteert de ganzen zo effectief mogelijk voedsel op te nemen en hun aantallen daarop af te stemmen. Oplossingen liggen in een effectieve afscherming van het landbouwareaal, omdat het anders ‘dweilen met de kraan open’ blijft. Daarnaast is het van essentieel belang om plekken te creëren die aantrekkelijk zijn voor ganzen, waar voldoende voedselaanbod is en waar ze wel in alle rust kunnen verblijven. Zonder een aanpak op basis van de daadwerkelijke processen van het meest voedselrijke landbouwgebied ter wereld, blijft over de niet-effectieve aanpak van een uitzichtloos en blijvend doden van ganzen. Hoe moeilijk dat is bewijst het zelfs niet mee willen werken van LTO en de KNJV, ondanks de medewerking van natuurorganisaties.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen

1) Kent u het bericht ‘Ganzenakkoord van tafel’[1]?
2) Wat gaat er nu de komende tijd gewijzigd worden in de aanpak van de schade door ganzen in Zuid-Holland en welke acties gaat u de komende tijd ondernemen?

3) Bent u bereid om in ieder geval de winterrust voor ganzen te blijven handhaven, zodat kwetsbare trekganzen in de winter niet kunnen worden afgeschoten? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u met ons van mening dat hetr niet doorgaan van het Ganzenakkoord een mooie kans is om nu alsnog voor een minder dieronvriendelijke en meer innovatieve aanpak van schade door ganzen te kiezen?

5) Kent u het nieuwsbericht van SOVON[2] ‘Nederland ganzenland ondanks huidige maatregelen’, waarin wordt aangegeven dat het ganzenprobleem wordt veroorzaakt door een groot voedselaanbod en dat afschot niet hiervoor de oplossing is? Zo ja, aan welke oplossingen, niet zijnde afschot, denkt u?

6) Kent u in dit verband het bericht ‘Drones tegen ganzen en meeuwen’[3]?

7) Bent u bereid om een dergelijke proef in Zuid-Holland te organiseren om op een diervriendelijke en innovatieve wijze overlast met dieren te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht u de resultaten aan Provinciale Staten te kunnen doen toekomen?

8) Bent u bekend met het Nederlandse bedrijf GreenX dat robirds ontwikkelt en inzet om overlast met ganzen te voorkomen[4]? Welke initiatieven gaat u nemen of heeft u genomen, vanuit uw provinciale verantwoordelijkheid om de schade door ganzen te beperken, voor toepassing van deze methode voor Zuid-Holland en op welke wijze denkt u agrariërs te kunnen stimuleren om deze innovatieve verjagingsmethode te gaan toepassen?

9) Bent u ook bereid meer inzet te plegen om te komen tot een andere inrichting van het landschap, waardoor schade door ganzen zoveel mogelijk wordt voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke inzet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.ipo.nl/publicaties/ganzenakkoord-van-tafel

[2] https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/nederland-ideaal-ganzenland-ondanks-huidige-maatregelen

[3] http://www.telegraaf.nl/buitenland/21830234/__Drones_tegen_ganzen_en_meeuwen__.html

[4] http://www.clearflightsolutions.com/

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 28 jan. 2014

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer