Schrif­te­lijke vragen sociale proble­matiek boeren door schaal­ver­groting agra­rische sector


Indiendatum: jan. 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 4 januari 2018

Onderwerp : Schriftelijke vragen sociale problematiek boeren door schaalvergroting agrarische sector

Toelichting

Op het platteland zijn veel ontwikkelingen gaande, die van grote invloed zijn op het welzijn van agrariërs en hun dieren. Door schaalvergroting en nieuwe richtlijnen zullen naar verwachting de komende jaren duizenden boeren stoppen. De op handen zijnde veranderingen zijn zo groot dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) alarm heeft geslagen, omdat in ons land 27 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing leeg komt te staan[1]. Daarnaast dreigen investeringsbedrijven het platteland over te nemen.

Veel kleinere boerengezinnen komen in financiële moeilijkheden en/of hebben problemen op het gebied van erfopvolging. Daarmee samenhangend neemt ook psychosociale problematiek toe. In andere provincies, zoals Gelderland en Overijssel zijn provincie en gemeenten actief aan de slag gegaan met het veelal verborgen leed bij boeren

Dit is mede ingegeven vanwege incidenten in Ruurlo en Ewijk, waar boeren honderden varkens en koeien hadden laten sterven doordat de persoonlijke problemen hen boven het hoofd waren gegroeid.[2]

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1)

A) Bent u op de hoogte van sociale/psychische problematiek op het platteland, met name onder agrariërs? Zo ja, wat is omvang en wat is uw inschatting van deze problematiek in Zuid-Holland?

B) Is er al een vangnet dan wel actief beleid om boeren en hun familie te helpen? Zo nee, bent u bereid om samen met gemeenten een onderzoek te starten naar de aard en omvang van de problematiek, en daar vervolgens beleid op te formuleren?

2) Heeft u mogelijke psychische, sociale en financiële nood bij agrariërs voorzien bij de toenemende schaalvergroting in de agrarische sector? Kunt u dit nader toelichten? In hoeverre gaat u bij het opstellen van toekomstig beleid rekening houden met dergelijke gevolgen?

3) Ziet u (bij voortschrijdend inzicht) kansen om de werkgelegenheid en bestaanszekerheid onder agrariërs te vergroten, middels stimulering van kleinschalige bedrijven die zich onderscheiden op gebied van dierenwelzijn, transitie naar meer plantaardig voedsel, duurzaamheid en biodiversiteit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u inzetten en wanneer?

4) Er is sinds kort een stoppersregeling voor varkensboeren en in februari ging een stoppersregeling voor melkveebedrijven van start. Van deze laatste is bekend dat het een doorslaggevend succes was. Kunt u ons aangeven hoeveel varkenshouders en melkveeboeren gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid in onze provincie? In hoeverre leidt dit volgens u tot verdere schaalvergroting?

5) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat verdergaande schaalvergroting in de melkveehouderij juist leidt tot verdere industrialisatie (met monoculturen van raaigras en snijmaïs) en daardoor voortschrijdende verschraling van de natuur? Zo nee, kunt u goed onderbouwd aangeven waarom niet?

6) Wat is uw visie (mede naar aanleiding van het in 2017 verschenen rapport ‘De opgave van Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de provincie Zuid-Holland’) ten aanzien van de grote hoeveelheid agrarische bebouwing die in onze provincie leeg zal komen te staan?

7) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de functie van het buitengebied hiermee ook verandert en dat een functie als ‘’wonen’ en ‘natuur’ meer centraal zouden kunnen komen te staan? Bent u voornemens hier nieuw beleid voor te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

8) Ziet u bij de leegstand ook kansen om iets voor de biodiversiteit te betekenen (zoals bijvoorbeeld gronden teruggeven aan natuur, ‘verwildering’ van gebouwen om habitats te creëren voor vleermuizen, kerkuilen e.d.). Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke plannen hebt u hiervoor?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.dvhn.nl/economie/NVM-pak-%E2%80%98agrarische%E2%80%99-leegstand-aan-22630004.html

[2] https://www.gelderlander.nl/achterhoek/boer-die-aan-de-grond-zit-vinden-venoacute-enoacute-r-het-drama-dat-is-de-kunst-br~a86e8421/

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 30 jan. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer