Schrif­te­lijke vragen subsidie en toetsing GS recon­structie N208 Hillegom


Indiendatum: feb. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten
Datum : 25 februari 2013
Onderwerp : Schriftelijke vragen subsidie en toetsing GS reconstructie N208 Hillegom

Toelichting
In 2012 hebben GS een incidentele subsidie verleend van € 1.296.000 t.b.v. de reconstructie van de N208 in Hillegom.(kenmerk DOS-2011-0006994 en PZH-2011-298767749). Volgens de inhoud van de toezeggingsbrief van de provincie Zuid-Holland is de subsidie verleend op de aanname dat de activiteiten worden uitgevoerd ter verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Naar aanleiding van door onze fractie gestelde vragen hebben GS een antwoord gegeven over het betreffende subsidietraject (d.d. 28 februari 2012). In de beantwoording van GS is onder andere het volgende aangegeven:
“De provincie toetst of de betreffende activiteit is uitgevoerd. Het toetsen van de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen is onderdeel van de beoordeling van de subsidieaanvraag en vindt niet meer plaats lopende de uitvoering of na realisatie van het project.”

Op 1 november 2011 heeft de Dienst Infrastructuur, afdeling beheerstrategie van de provincie Zuid-Holland onder andere aan Provinciale Staten geschreven:
“Het ontwerp voor de reconstructie is getoetst door de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie. De conclusie is dat met de voorgestelde reconstructie de verkeerssituatie op de N208 sterk verbetert, kijkend naar de bereikbaarheid/capaciteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid. In het ontwerp zitten geen elementen waartegen de provincie bezwaar heeft en er zijn geen keuzes gemaakt waarmee de provincie het niet eens kan zijn. “

In de plantoelichting van de gemeente Hillegom d.d. 6 juni 2011 staat onder andere vermeld:
“Ruimtelijke kwaliteit
Het doel is een weg die is ingepast in de omgeving door de ruimtelijke, historische structuur en kwaliteit te versterken en gebruik te maken van beeldbepalende voorzieningen.”

Verkeersveiligheid
Inrichting conform de landelijke richtlijnen wegontwerp voor een gebiedsontsluitingsweg met aparte ruimten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Veilige oversteekmogelijkheden op schoolroutes en op relevante plaatsen oversteken (zo mogelijk met een midden geleider) voor kwetsbare verkeersdeelnemers.”

Uit nader onderzoek blijkt dat op 6 februari 2013 de burgemeester van Hillegom de gemeenteraad per brief heeft ingelicht over de stand van zaken m.b.t. het project N208

Uit de informatie in de brief kan het volgende worden vastgesteld:
• Er is nu al een kostenoverschrijding van € 795.857,37;
• de kwaliteit van het werk zal naar verwachting net aan voldoende zijn;
• bestuurders en projectgroep zijn niet tijdig en niet volledig ingelicht;
• bedrijfsvoering van projectleider was niet altijd accuraat
• om nog onbekende redenen is afgeweken van vooraf ingewonnen adviezen aangaande de te kiezen contractvorm. De uiteindelijk gekozen contractvormen zijn een belangrijke oorzaak van de kostenoverschrijdingen;
• vervolgafspraken tussen gemeente en aannemer vinden plaats onder begeleiding van juristen en advocaten;
• voor fase 2 worden meerdere afwijkingen op het ontwerp verwacht;
• de voorbereidende werkzaamheden voor fase 3 zijn stilgelegd.

Door de gemeente Hillegom zijn de volgende maatregelen genomen:
1. Er is een aanvullend onderzoek gestart naar de bron van de kostenoverschrijdingen
2. De samenstelling van het projectteam is aangepast waarbij afscheid is genomen van de projectleider.
3. De stuurgroep zal zowel ambtelijk, financieel, juridisch en procesmatig als bestuurlijk worden versterkt.
4. Uitvoering van het kunstproject rotondes wordt aangehouden tot datum realisatie fase 2 (restantbudget € 190.000)

Toelichting op vraag 6
In de plannen staat onder andere vermeld: “Het doel is een weg die is ingepast in de omgeving door de ruimtelijke, historische structuur en kwaliteit te versterken en gebruik te maken van beeldbepalende voorzieningen.”
De foto’s in bijlage 3 tonen de situatie zoals die thans aanwezig is. Het nieuwe weggedeelte met bijbehorende rotondes oogt verkeersonvriendelijk en de opstaande rand, aangebracht als midden- scheiding van de weg, is gevaarlijk en belemmert de bereikbaarheid van de chemische fabriek Draka en naastgelegen Fioretticollege voor hulpdiensten. Daarnaast is sprake van aantasting van de leefbaarheid doordat het dorpse en historische karakter van het dorp voor altijd verdwenen. Er is onherstelbare schade toegebracht aan flora en fauna. De geluids- en fijnstofoverlast zijn sinds de bomenkap behoorlijk toegenomen. Door de provincie zijn aanzienlijke bedragen ter hand gesteld ter realisatie en instandhouding van de groenvoorziening en laanbeplanting van de gehele N208 in onze provincie. Een en ander ter ondersteuning en instandhouding van het landschappelijk karakter.

Toelichting op vraag 7
Op 11 februari 2013 is door de gemeente Hillegom onderstaand persbericht aan de media
verstuurd:
“Onderzoek verkeerskundige situatie
“Naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad over de verkeersveiligheid van fietsers op de rotonde Wilhelminalaan, een aanrijding bij de oversteekplaats voor het Fioretticollege en de afspraak om de raad te informeren als uit de evaluatie van fase 1 zaken komen die van invloed zijn op verkeersstromen bij de volgende fasen, zal een extern onderzoeksbureau naar de verkeerskundige situatie voor fase 1 en 2 van het project kijken. Hiervoor is inmiddels offerte aangevraagd. Naar verwachting wordt de opdracht nog deze week verleend aan Goudappel Coffeng. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek met de raad besproken worden.”

Bij de schriftelijke vragen worden de volgende relevante stukken gevoegd:
1. Persbericht van de gemeente Hillegom.
2. Brief gemeente Hillegom.
3. Foto’s van vroegere en huidige situatie langs de N 208.
4. Foto van oversteekmogelijkheid voor schoolroutes.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u stellen.

VRAGEN
1. Kent u het bericht ‘N208 is Hillegomse Betuwelijn’ in het Haarlems Dagblad van 22 februari 2013
2. Is GS door de gemeente Hillegom op de hoogte gesteld dat er grote problemen zijn en financiële tegenvallers bij de realisatie van de reconstructie van de N208 in Hillegom? Wat vindt u van deze enorme overschrijdingen en gaat u maatregelen treffen?Zo ja welke en op welke termijn?
3. Op welke wijze en wanneer worden Provinciale Staten over de ontstane situatie nader geïnformeerd?
4. Uit het persbericht en de brief van de gemeente valt op te maken dat er (mogelijk) fouten zijn gemaakt in het verkeerskundig ontwerp en dat dit ontwerp onderzocht gaat worden. Hoe verklaart u dit, aangezien het ontwerp getoetst is door GS en akkoord is bevonden?
5. Alhoewel er nog een bodemprocedure loopt bij de Raad van State m.b.t. de kap van 26 monumentale kastanjebomen op een gedeelte van de N208 heeft de gemeente Hillegom toch besloten te kappen, terwijl B&W op de hoogte waren van de brief waarin wordt gesteld dat er aanpassingen zijn te verwachten in het ontwerp. Is hier sprake van overtredingen van o.a. de Boswet, juridische wetgeving, of overtredingen van andere wetgeving? Zo ja welke overtredingen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u met ons van mening dat nu niet aan de in de toelichting vermelde doelstelling wordt voldaan en wat vindt u van de toegenomen geluids- en fijnstofoverlast sinds de bomen zijn gekapt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen en op welke termijn? Zo nee, kunt u beargumenteerd uitleggen waarom niet?
7. Bent u met ons van mening dat de beloofde veilige oversteekmogelijkheden op schoolroutes (zoals bij het Fioretticollege) onvoldoende zijn (zie bijlage 4)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen en op welke termijn?
8. Kunt u überhaupt nog wel instemmen met het plan van de reconstructie? Zo ja, kunt u beargumenteerd aangeven waarom? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Klik hier voor bijlage 1

Klik hier voor bijlage 2

Klik hier voor bijlage 3

Klik hier voor bijlage 4

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 25 feb. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer