Schrif­te­lijke vragen water­kwa­liteit


Indiendatum: jan. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten
Datum : 10 januari 2013
Onderwerp : Schriftelijke vragen waterkwaliteit


Toelichting
De provincie is verantwoordelijk voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor grondwater en is afhankelijk van goed waterbeleid door de waterschappen en het Rijk om de natuurdoelen (Natura 2000) te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueerde het waterkwaliteitsbeleid en publiceerde onlangs een voor alle overheidslagen relevant rapport: “KWALITEIT VOOR LATER 2 Evaluatie van het Waterkwaliteitsbeleid 1) ”.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen:
1. Bent u bekend met het in de toelichting genoemde rapport?
2. Gaat u de aanbevelingen uit het rapport van het PBL oppakken dan wel uitvoeren? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?
3. Hoeveel geld is er in het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 beschikbaar gesteld voor het aanpassen van provinciale kunstwerken om vismigratie mogelijk te maken en is dit voldoende om het provinciale aandeel in het blokkeren van vismigratieroutes op te heffen? Zo nee, hoeveel geld is er tekort?
4. Ondiep grondwater wordt het meest beïnvloed door menselijke activiteiten en heeft de meeste invloed op de aquatische en grondwaterafhankelijke op of in de grond levende (terrestrische) ecosystemen. Op welke wijze wordt het ondiepe grondwater in Zuid-Holland gemonitord?
5. In 2013 beginnen de gebiedsprocessen voor de stroomgebiedsbeheersplannen van 2016-2021. Op welke wijze geeft u inhoud aan de stroomgebiedbeheersplannen wat betreft het Zuid-Hollandse deel
6. Het PBL constateert dat emissies uit de landbouw de belangrijkste bron van nutriënten zijn in het water en dat de slechts enkele procenten van de KRW waterlichamen aan de eisen voldoen. De ecologische doelen zijn vaak niet haalbaar met de huidige landbouw. Als kans en oplossing noemt het PBL onder meer de biologische landbouw en herprioriteren met een integrale visie. Wat vindt u van de bevindingen van het PBL in relatie tot het huidige provinciale beleid? Is er voor u aanleiding om het huidige beleid te herzien? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo nee, waarom niet?
7. Het PBL constateert dat in de waterplannen en de stroomgebiedbeheerplannen van 2009 nauwelijks maatregelen voor Natura 2000-gebieden zijn opgenomen. Deelt u deze constatering van het PBL? Zo nee waarom niet? Willen GS dat in de volgende stroomgebiedsbeheerplannen en waterplan de Natura 2000 wel worden opgenomen?
8. Het huidige antiverdrogingsbeleid is vooral gericht op de door de provincies aangewezen TOP-gebieden en er is echter geen overzicht van de voortgang in maatregelen tegen verdroging bij het PBL bekend. Heeft het PBL de provincie Zuid-Holland benaderd voor een overzicht en zo ja wat heeft (of had) u gerapporteerd? Zo nee, kunt u ons een overzicht geven van de bovengenoemde voortgang?
9. Het PBL constateert dat de landbouw niet evenredig meebetaalt aan het waterbeheer. Ze veroorzaakt 70% van de vervuiling en betaalt slechts ongeveer een kwart van de kosten. De kosten voor de waterbeheerder zijn 200 euro per hectare, de landbouw betaalt gemiddeld 50 euro en ontvangt ook nog eens gemiddeld 400 euro per hectare subsidie via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zonder milieuvoorwaarden (pag. 46 PBL rapport). Wat vindt u van de constatering dat de landbouwsector niet evenredig meebetaalt. Kunt u aangeven wat de huidige Zuid-Hollandse landbouwsector financieel bijdraagt aan water- en natuurbeleid, hoeveel de vervuiling van de landbouw aan extra water- en natuurbeheer kost , hoeveel de landbouw van het natuurbeleid financieel profiteert?

1) http://www.pbl.nl/publicaties/2012/kwaliteit-voor-later-2-evaluatie-van-het-waterkwaliteitsbeleid

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 5 feb. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer