Schrif­te­lijke vragen natuur­com­pen­satie


Indiendatum: jan. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten
Datum : 15 januari 2013
Onderwerp : Schriftelijke vragen natuurcompensatie


Toelichting
Natuurcompensatie is in Nederland vanuit diverse wet- en regelgeving van toepassing. De belangrijkste compensatievereisten komen voort uit de EHS, Natura 2000, bossen groter dan 10 are of meer dan 20 bomen rijbeplanting en beschermde soorten.

Het rapport van Alterra: ‘Natuurcompensatie, kansen, knelpunten en rekenregels’1, toont aan dat de uitvoering van het compensatiebeginsel niet altijd goed verloopt en in de praktijk onvoldoende is. Als knelpunten worden genoemd: ingewikkelde wet- en regelgeving, vinden van een geschikte locatie, onvoldoende kennis voor vaststellen mate van aantasting en ecologische onderbouwing, ontbreken van registratie en handhandhaving en de timing van compensatie.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen:
1. Bent u bekend met het in de toelichting genoemde rapport?
2. Wat vindt u van de constatering dat de uitvoering van het compensatiebeginsel niet goed verloopt en in de praktijk onvoldoende is?
3. Worden meer dan 20 bomen rijbeplanting in de provincie Zuid-Holland gecompenseerd? Zo ja, kunt u aangeven waar en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
4. Is er een het provinciale registratie waardoor duidelijk wordt waar, hoeveel, welke natuur wordt gecompenseerd? Zo nee, waarom niet en gaat u dit alsnog doen? Zo ja, kunnen PS deze registratie ontvangen?
5. Worden in Zuid-Holland privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten waardoor afspraken over uitvoering en financiering juridisch bindend worden vastgelegd?
6. Zijn er landelijke en/of regionale compensatiebanken waardoor sneller compensatie kan plaatsvinden om vraag en aanbod van gronden gericht bij elkaar te brengen? Zo nee, worden die alsnog opgezet? Zo ja op welke termijn?
7. Is er in Zuid-Holland een compensatie-autoriteit, als onafhankelijk adviesorgaan, dat toezicht houdt op het hele proces van compensatie-aanvragen en uitvoering? Zo ja kunt u nadere informatie geven? Zo nee, bent u bereid dit te gaan opzetten? Zo nee, waarom niet?

Onderstaande vragen hebben wij reeds gesteld op 21 april 2010 (nummer 2376). Vragen hebben betrekking op de periode erna tot en met heden.

8. Hoe beoordeelt u, nader toegelicht, de uitvoering compensatiebeginsel in de provincie Zuid-Holland?
9. Als antwoord op onze vragen 3 en 4 zegt u: “De Spelregels EHS zullen worden verankerd in de herziening van het provinciale compensatiebeleid. Wij zullen ons vooral richten op de bescherming van de gebieden die in de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland als ‘provinciaal belang’ zijn aangemerkt.” Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is?
10. Kunt u zo nauwkeurig mogelijk inzicht geven in de natuurcompensatie in de provincie Zuid-Holland: zowel waar als hoeveel, maar ook bijvoorbeeld wat nog niet gecompenseerd is en heeft u daar ook kaartmateriaal van?
11. Zijn er gebieden waar toch weer gebouwd is/wordt in natuurcompensatiegebieden en waar in dit geval weer natuurcompensatie elders plaatsvindt? Zo ja, om welke gebieden gaat dit en hoe groot zijn deze gebieden?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

1http://edepot.wur.nl/188326

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 12 feb. 2013

Klik hier voor de antwoorden en hier voor de bijlage.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer