Schrif­te­lijke vragen afschot zwanen


Indiendatum: feb. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten
Datum : 5 februari 2013
Onderwerp : Schriftelijke vragen afschot zwanen


Toelichting
Het verjagen van knobbelzwanen uit landbouwgebieden door ze af te schieten wordt in de provincie Groningen niet langer toegestaan. De provincie heeft in december 2012 de ontheffing1 ingetrokken. Voorheen kon een ontheffing verkregen worden om te voorkomen dat zwanen schade veroorzaken aan gewassen, maar de afgelopen jaren is gebleken dat de knobbelzwaan nauwelijks schade aanricht. De provincie Groningen vindt dat de diervriendelijke methoden van verjagen, zoals het gebruik van knalpistolen, voldoende effect hebben. De provincie wil meer preventieve maatregelen inzetten om schade door dieren te voorkomen, zodat afschot echt alleen gebeurt als er geen andere oplossing is. Op deze manier wil de provincie het welzijn van dieren in Groningen vergroten.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

1. Bent u bekend met het feit dat de provincie Groningen de in de toelichting genoemde ontheffing heeft ingetrokken?
2. Wat is de omvang van de in Zuid-Holland door knobbelzwanen respectievelijk getaxeerde en uitgekeerde schade per gewas in de jaren 2010, 2011 en 2012?
3. Hoeveel zwanen zijn er respectievelijk in 2010, 2011 en 2012 afgeschoten?
4. Kan uit de antwoorden van de vragen 2 en 3 de conclusie getrokken worden dat in de provincie Zuid-Holland de zwanen geen grote schade veroorzaken? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u zo specifiek mogelijk aangeven wat de overlast en de schade in de provincie Zuid-Holland van geleewiekte zwanen is, ofwel knobbelzwanen die niet kunnen vliegen?
6. Bent u het met onze fractie eens dat diervriendelijke methoden van verjagen, zoals het gebruik van onder andere knalpistolen, het plaatsen van een object midden op het perceel of actieve verjaging door menselijke aanwezigheid, eventueel in combinatie met een hond, voldoende effect hebben om zwanen te verjagen, zodat afschot in zijn geheel niet nodig is? Zo nee, waarom niet?
7. Bent u bereid de verleende ontheffing(en) te heroverwegen en in te trekken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

1http://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/detail/_bekendmaking/toon/bericht/intrekking-ontheffing-flora-en-faunawet-1/

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 4 feb. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer