Tech­nische vragen Najaarsnota 2018


Indiendatum: sep. 2018

1) Pagina 14 2ealinea

Wat is SMITZ?

2) Pagina 20 eerste alinea onderste regel

Welke preventieve en gevolgen beperkende maatregelen worden gerealiseerd (buiten de waterbergingen, die gerealiseerd zijn?

3) Pagina 22 1-2 kwaliteit water

Het doel is nog steeds 2027 water in goede toestand

Uit tabel blijkt nog steeds geen meting en de achterstand in het behalen van de doelen is groot! Wat is de inzet om dit doel in 2027 alsnog te halen?

4) Pagina 23

Als gevolg van een gewijzigde planning van de uitvoering POP3 maatregelen m.b.t. water, nemen de (subsidie)lasten toe.

Wat houdt de gewijzigde planningprecies in?

5) Pagina 24 tabel 1.3.a en 1.3.b

Geen meting wel streefwaarden. Wanneer wordt er gemeten?

6) Pagina 25

Er wordt 0,1 mln afgelaagd van 0,2 mln voor waterrecreatie en o,1 mln doorgeschoven naar 2019 i.v.m. uitloop van projecten. Om welke projecten gaat het dan?

7) Pagina 27 bijstelling beleidsrealisatie Regel 3 en 4.

Indien nodig neemt de provincie het voortouw bij de realisatie. Zo kunnen we realistisch plannen. Is deze oorzaak-gevolg conclusie juist? In het verleden heeft de provincie vaker het voortouw genomen, waarbij de planning niet volgens schema verliep? Welke maatregelen worden genomen om dit te voorkomen?

8) Pagina 28

De lasten aankoop gronden Gouwe Wiericke zijn in 2018 4,4 mln lager dan gepland, en voor de Krimpenerwaard 5 mln lager dan gepland deze lasten schuiven door naar latere jaren. Hoe komt dit? En de lasten voor inrichting en proceskosten zijn 0,6 mln hoger dan gepland. Waar zijn deze kosten precies aan besteed en waarom hoger?

  • De lasten voor Deltanatuur worden met 0,5 mln verlaagd
  • budget voor de Strategische Reservering met 1,7 mln verlaagd
  • Lasten Prov. Ecologische verbindingen met 1,4 mln verlaagd
  • Lasten Groene Waterparel met 0,4 mln verlaagd
  • Lasten ontwikkelopgave EGS met 0,4 mln verlaagd

Waarom de 5 onderdelen verlaagd?

9) Pag 29

Op basis van welk inzicht worden de lasten voor weidevogels (motie 725) in 2018 met 06 mln verlaagd en de lasten in 2019 en 2020 met resp. 0,5 mln en 0,5 mln verhoogd?

10) Pag 29

De lasten SKNL worden met 0,8 mln verlaagd. Waarom waren ze in de begroting voor dit bedrag te hoog opgenomen?

11) Pag 30

Wat is precies de ‘Glasparel plus’ en hoe wordt de verkoopopbrangst verrekend met de reserve Ontwikkelopgave Natuur?

12) Pag 30

De lasten voor PMR 750 Midden IJsselmonde worden met 0,5 mln verlaagd. Waarom?

13)Pag 30

Wat is precies de gewijzigde planning van de uivoering POP3 maatregelen biodiversiteit, waardoor de storting in de reserve afneemt?

14)Pag 30

De bijstellingen betreffende specifiek voor Gouwe Wiericke een storting van 1 mln. Om de hogere proces- en inrichtingskosten in 2018 te dekken zijn de stortingen voor de Krimpenerwaard met 0,6 mln verlaagd. Wegens neerwaartse bijstelling van het budget 2018 voor ecologische verbindingen wordt de hieraan verbonden storting met 0,4 mln verhoogd.

Het komt op ons over als gegoochel met cijfers en geld…. Kan dit nader worden uitgelegd?

15)Pagina 31

Waarom staat het onderwerp bodemsanering bij biodiversiteit en niet bij milieu?

16)Pagina 33 Tabel 1.5.a

Wanneer is de Barometer Duurzame landbouw gereed?

17)Pagina 34

Met hoeveel wordt het budget provinciaal landbouwbeleid opgehoogd en waarvoor wordt dit precies gebruikt? Met hoeveel wordt het budget voor het IPO en VIC opgehoogd (totaal 0,7 mln)?

18)Pagina 36 Extra Impuls 12

Hoe wordt de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versterkt?

19)Pagina 39 Eerste regel.

Onze welvaartdanken we …enz. Door economische groei neemt de kwaliteit van de leefomgeving af (bodem, lucht, water, gezondheid van mens en dier, teruggang natuur en biodiversiteit ed. ). In hoeverre verhoudt de welvaart zich tot het welzijn in onze provincie (m.a.w. hoe wordt het welzijn geborgd bij welvaart?)

20)Pagina 61

Budget Groene Hart Zuid-Holland wordt structureel verlaagd met 0,2 mln. Er was 3 mln beschikbaar. Verlaagd tot 2 mln. Dan blijft er toch maar 1 mln voordelig over?

21)Pagina 64

Waarom 0,2 mln budget glassanering overgebracht t.b.v. project Greenports en waarvoor wordt dit gebruikt?

22)Pag 67

Wat is precies de Kanjerregeling?

23)Pagina 101 Regel midden van pagina

Omdat de subsidie wordt verstrekt … risicoreserve van 40%. Waar is dit percentage op gebaseerd?

24)Pag. 102/103

Verhoging 0,02 mln voor Goeree Overflakkee, pilot waterstof in de gebouwde omgeving en projectontwerp Energy Island en project Haven Middelharnis. Kan dit nader worden uitgelegd?

25)Pag 110

Er staat dat de stichting Equestrum een hippisch kennis- en innovatiecentrum wil ontwikkelen in Maasland en dat PS 19 september herover een besluit hebben genomen. Dit is onjuist: er is volgens ons geen besluit genomen. Waarom het plan om dit te ondersteunen door de provincie?

26)Er staan door de NJN heen diverse ‘Impulsen’genoemd. Het is nu erg onoverzichtelijk. Kan bij een volgende voorjaars- en najaarsnota een totaaloverzicht worden gegeven met omschrijving en kosten?

27)Door de gehele NJN bij de diverse onderdelen zijn stijging werkgeverslasten en structurele inzet materieel budget voor loonbudget doorbelast en administratief bijgesteld op de diverse thema’s. Kan worden uitgelegd om welke kosten het dan precies gaat en waarom dit op zoveel plaatsen telkens terug komt?

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 15 okt. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen onnodig afschot zwanen

Lees verder

Schriftelijke vragen landbouwakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer