Bijdrage Beleids­kader Agrarisch Natuur­beheer


11 december 2014

Eén van de grootste (en dure) mislukkingen tot nu toe is het agrarisch natuurbeheer. De overheid verstrekte in twintig jaar 1 miljard euro aan vergoedingen. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) kenschetste het agrarische natuurbeheer oude stijl als 'een groot fiasco'.

Kritisch over agrarisch natuurbeheer

We blijven grote zorgen houden of het nu wel goed komt, omdat er veel veranderd moet worden op het gebied van het maaibeleid, het waterpeilbeheer, de enorme vermesting, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de sterk toenemende intensivering van de landbouw met als gevolg monoculturen, bloem- en kruidenloze graslanden met enkel zeer eiwitrijk Engels raaigras. In driekwart van het agrarisch landschap zijn de weidevogels hierdoor ten dode opgeschreven zo blijkt uit onderzoek van Sovon. Ook blijven we zorgen houden over de realisatie van weidevogelkerngebieden, omdat in de andere gebieden de weidevogels min of meer vogelvrij worden verklaard en dat vinden we een slechte zaak. De Vogelbescherming geeft aan dat de ondergang dreigt voor honderden belangrijke vogelgebieden.

Geld goed besteden

Laten die agrariërs die succesvol zijn een voorbeeld en maat zijn voor andere agrariërs, die agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Jaarlijks zal 75 miljoen euro in dit nieuwe agrarische natuurbeheer worden geïnvesteerd. De EU betaalt daarvan 35 miljoen. Dat is ontzettend veel geld en dat moet absoluut ten goede komen aan de natuur. Wat ons betreft geldt agrarisch natuurbeheer niet als vervanging voor natuurgebieden, maar als een aanvulling hierop.

Bescherming argusvlinder bij agrarisch natuurbeheer

Bij de begrotingsbespreking heb ik een motie ingediend om de argusvlinder beter te beschermen. Toen heb ik aangekondigd om de motie in te dienen bij de vaststelling van het beleidskader agrarisch natuurbeheer. Bij deze dien ik de motie in om de bedreigde argusvlinder mee te nemen in bescherming in de betreffende leefgebieden, die vallen onder het agrarisch natuurbeheer; over de uitwerking in overleg te gaan met De Vlinderstichting en de Stichting Rietgors. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer