Bijdrage Inpas­singsplan Rijn­land­route


10 december 2014

Artikel 21 van de Grondwet legt de plicht van de overheid neer om te zorgen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Artikel 22 geeft aan de overheid de plicht om te zorgen voor de bevordering van de volksgezondheid. Het provinciebestuur zorgt met de aanleg van de Rijnlandroute juist voor het tegenovergestelde en de Partij voor de Dieren vindt dit ernstig!

De Partij voor de Dieren wil juist dat de overheid de grondwettelijke plicht serieus neemt en zorgt voor een veel betere bescherming van de woon- en leefomgeving van mensen, bescherming van onze kwetsbare natuur en verbetering van de volksgezondheid. Ten behoeve van de weg zullen er veel bomen worden gekapt, waarover ook de Bomenbond Rijnland haar zorg heeft uitgesproken. We vinden ook dat een slechte zaak.

En de Molenstichting Rijnland heeft bezwaar aangetekend in verband met de aantasting van het Rijksmonument Zelden van Passé, een molen die dateert uit 1642. De aanleg van de weg is in strijd met de regels die gelden voor de molenbiotoop. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.

De Partij voor de Dieren is tegen de aanleg van nog meer asfalt en vindt dat de oplossing moet worden gevonden in het tegengaan van meer autoverkeer, door het stimuleren van alternatieven als het OV, de fiets, een stimuleren van een betere verdeling van het weggebruik over de dag gespreid en door het stimuleren van thuiswerken.

Nog meer verkeer is niet goed voor ons milieu en de natuur. Bovendien vinden we dat er geen nut en noodzaak is om deze vervuilende en natuurvernietigende weg aan te leggen. Het is de laatste jaren extra duidelijk geworden dat verkeersprognoses ten onrechte gebaseerd zijn op het hoogste groeiscenario. Met de nieuwe inzichten heeft deze weg zelfs een negatieve kosten/batenverhouding. (0,7). Deze situatie komt sterk overeen met de Ruit van Eindhoven, waarover de Tweede Kamer recentelijk heeft besloten deze niet door te laten gaan.

Daar komt nog bij dat de weg meer gaat kosten dan nu gepland is, terwijl er de komende tijd bezuinigd moet worden en al heel veel bezuinigd is op de natuur. Nog meer kosten voor iets wat niet nodig is en dus zonde van het geld, dat naar onze mening veel beter en duurzamer kan worden ingezet.

De Partij voor de Dieren wil het geld dat gemoeid is met de aanleg van de Rijnlandroute gebruikt wordt voor de aanleg van de oorspronkelijk geplande EHS.

Asfalt leggen door een kostbaar weidevogelgebied met prachtige landgoederen is een slecht plan voor zowel mensen, dieren, natuur en het milieu. De Rijnlandroute loopt door een belangrijk broedgebied voor de grutto, waarvan het aantal in Nederland sterk is gedaald. De ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart wordt aangetast, waardoor de biodiversiteit onder druk komt te staan. Dit aanpassingsplan voorziet in een fietstunneltje die ook als faunapassage moet gaan fungeren. Dat is echter volstrekt onvoldoende.

De Partij voor de Dieren heeft landelijk, provinciaal en gemeentelijk consequent geprotesteerd tegen de plannen en vindt dat de Rijnlandroute geschrapt moet worden: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

We zijn aan de grenzen gekomen van wat wij met de leefomgeving in Nederland kunnen doen. We weten dat groen belangrijk is voor het opgroeien van kinderen, voor een gezonde leefomgeving, voor schone lucht en voor beweging, zeker in een verstedelijkt provincie als Zuid-Holland. Wetenschappelijk is aangetoond dat mensen met groen in hun omgeving minder vaak naar de huisarts gaan, minder hart- en vaatziekten hebben en minder depressief zijn. Het is voor mensen dus gezonder en het bespaart ook veel op de zorgkosten, waar ook al de nodige bezuinigingen gaande zijn. Dubbel winst dus in plaats van bezuinigingen.

En natuur die weg is heb je niet zomaar terug. Kijk maar hoe moeilijk het is bij bijvoorbeeld de sanering van de glastuinbouw en de omvorming daar naar natuur.

De aanleg van de Rijnlandroute vraagt om een veel zwaardere afweging dan dat tot nu toe is gedaan en een veel zwaarder gevoel van verantwoordelijkheid bij ons, politici, die dergelijke beslissingen nemen. Er is geen draagvlak bij de Zuid-Hollandse inwoners. Verder stelt de Milieu Effect Rapportage (MER) stelt duidelijk dat de laatste belangrijkste ecologische verbinding tussen het duingebied en het Groene Hart wordt doorsneden, terwijl die verbinding deel uitmaakt van de EHS. Die verbindingszones zijn belangrijk voor het nakomen van onze internationale natuurverplichtingen.

Zo lang er een tekort is, moet je al helemaal niet ergens aan beginnen. en zeker niet aan een Inpassingsplan. Dat was ook het collegebeleid bij de oorspronkelijke EHS. Het zal duidelijk zijn. De Partij voor de Dieren is faliekant tegen het Inpassingsplan Rijnlandroute. Wat ons betreft wordt er ingezet op het oplossen van de knelpunten op de bestaande wegen, waardoor geen nieuwe natuurvernietigende weg hoeft te worden aangelegd. Om al deze redenen dien ik een motie in om zowel het project Rijnlandroute als het Inpassingsplan te stoppen. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer