Bijdrage Uitvoe­rings­pro­gramma Groen (UPG)


11 december 2014

Zuid-Holland is volgens de CBS gegevens de provincie met de minste natuur in ons land (21.078 hectare11, ongeveer 6% van de totale oppervlakte van de provincie) en de minste natuur per inwoner.

Andere politieke keuzes

Bovendien gaat de achteruitgang van de meest kwetsbare natuur (Rode Lijst soorten) in Zuid-Holland nog harder dan in de rest van het land zo blijkt ook uit gegevens van het CBS. Belangrijk is om je te realiseren dat natuur niet alleen een intrinsieke waarde heeft en belangrijk is voor de biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook voor onze gezondheid, de opvang van CO2, duurzaam waterbeheer, tegengaan van bodemdaling, het klimaatbestendig maken van onze provincie en voor een goed vestigingsklimaat voor de economie.

De Partij voor de Dieren is en blijft van mening dat de gehele oorspronkelijk geplande EHS moet worden aangelegd en dat hiervoor geld moet worden vrijgemaakt. We vinden dat er andere politieke keuzes gemaakt moeten worden, zoals het niet aanleggen van de natuurvernietigende Rijnlandroute en de Blankenburgtunnel.

Achteruitgang biodiversiteit

De biodiversiteit op aarde is in 40 jaar gehalveerd. De belangrijkste oorzaken van de vernietiging van leefgebied zijn intensivering van de landbouw, jacht, stroperij en overbevissing. Voor het eerst heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Nederlandse Living Planet Index 2014 uitgerekend. Daaruit blijkt dat het met de weidevogels in Nederland heel slecht gaat. De situatie van de grutto is zelfs alarmerend. De enorme afname van de grutto is van internationaal belang, omdat Nederland ongeveer de helft van de Europese broedpopulatie herbergt.
(bron: Compendium voor de Leefomgeving)

In het Uitvoeringsprogramme Groen (UPG) wordt aangegeven dat de achteruitgang van de biodiversiteit is gestabiliseerd. We vinden deze conclusie dus veel te voorbarig en niet gestoeld op de feiten. Veel soorten gaan nog steeds achteruit. De Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland van Alterra gaf 2 jaar geleden nog aan dat soorten achteruitgaan, vooral de Rode Lijst Soorten en een daling van de natuurkwaliteit als totaal. De Rode Lijst soorten dalen, verhoudingsgewijs, zelfs meer in Zuid-Holland dan in de overige delen van Nederland en dus ook het aantal weidevogels daalt nog steeds.

Nederland heeft voor veel soorten een grote internationale betekenis, met name voor watervogels, zoals overwinteringsgebieden voor watervogels en andere trekvogels. Trekvogels worden tegenwoordig sneller in hun voortbestaan bedreigd omdat ze afhankelijk zijn van grote leefgebieden, die steeds verder versnipperd raken. Van een groot aantal watervogels overwintert meer dan 10% van de Noordwest-Europese populatie in Nederland. Van alle exemplaren van de Grutto, Rosse Grutto, de kleine gans en de Kleine Rietgans overwintert zelfs 85% tot 100% in Nederland. En juist de bescherming van de watervogels worden steeds meer verstoord door enorme toenemende jacht op ganzen.

Soortenbescherming

We vinden dat er naast de habitatbescherming ook de soortenbescherming nadrukkelijker moet worden meegenomen bij de natuurbescherming. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.

Monitoring

Vanaf 2015 zal de voortgang en monitoring volgens informatie van de Rijksoverheid volledig zijn gebaseerd op deze gezamenlijke landelijke aanpak. Hierbij werken het Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, het CBS, Alterra en de provincies samen aan de landelijke informatiebehoefte en beoordeling. Dit door de aansturing van de landelijke meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Ik heb hier nog een vraag over. Maakt de provincie ook gebruik van de gegevens van Ravon?

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De PAS beoogt ontwikkelruimte te creëren voor nieuwe activiteiten die leiden tot een toename van stikstofdepositie. Dit in tegenstelling tot de plicht die Nederland op grond van Europese regelgeving heeft om de stikstofdepositie zo snel en zo veel als mogelijk te laten afnemen tot onder de kritische depositiewaarde (hierna: KDW). De KDW geeft aan hoeveel stikstof een bepaald habitattype kan verdragen. Op dit moment wordt in veel Natura 2000-gebieden de KDW nog overschreden. In plaats van het treffen van afdoende maatregelen om de stikstofdepositie te laten afnemen tot onder de KDW wordt met de PAS juist meer ontwikkelruimte geboden waaronder de mogelijkheden voor het emissiearm uitrijden van mest. De kritiek van de Commissie voor de milieueffectrapportage op de PAS is klip en klaar:

”Het is niet duidelijk of en hoe de Natura 2000-gebieden hiermee worden gediend en hoe hiermee wordt voldaan aan de Europese verplichtingen in het kader van de bescherming van Natura 2000-gebieden.Er wordt dus geenszins verzekerd dat de stikstofdepositie daadwerkelijk zal verminderen, integendeel, er worden flinke reducties van stikstofdepositie voorzien zonder concreet aan te geven waaruit deze reducties zouden voortvloeien en zonder dat overigens extra maatregelen in het vooruitzicht worden gesteld. Om ontwikkelingsruimte mogelijk te maken moet zekerheid bestaan dat de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet worden aangetast en de instandhoudingsdoelstellingen op termijn worden gehaald. Gelet op de slechte toestand van de natuur in Nederland zou het voor de hand liggen dat het met het behalen van de instandhoudingsdoelstelling samenhangende natuurherstel eerst wordt aangetoond voordat economische ontwikkelingen met negatieve effecten op natuur worden toegestaan.”, aldus de Commissie MER.

Exotenbestrijding en vergassing ganzen

De Partij voor de Dieren is verder van mening dat er geen geld besteed mag worden aan exotenbestrijding en vergassing van ganzen en we vinden het al helemaal bizar dat dit betaald wordt vanuit het natuurbudget. De Partij voor de Dieren vindt dat dit geld gewoon besteed moet worden aan natuurontwikkeling en natuurbeheer en niet aan het doden van dieren.

Samengevat: we vinden dat de provincie te weinig inzet op het stoppen van de biodiversiteit en we vinden dat hier meer geld voor uitgetrokken moet worden. Drievierde van het provincie budget wordt uitgegeven aan infrastructuur en economie. We willen een evenwichtiger verdeling van de financiën.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer