Bijdrage subsi­die­pla­fonds integrale groen­pro­jecten


26 maart 2014

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft bij de vaststelling van de Begroting 2014 niet ingestemd met de bezuinigingen op de natuursubsidies. Je zou nu kunnen zeggen. Het is vastgesteld en we laten het zoals het is. Maar niets is minder waar: er zijn een aantal redenen om dat vooral niet te doen en ik zal uitleggen waarom.

Sinds de vaststelling van de begroting 2014 is er belangrijke nieuwe informatie aan PS gegeven. Het gaat, zoals we allemaal weten, helemaal niet goed met de biodiversiteit in Zuid-Holland. Uit de biodiversiteitsmonitor, die onlangs is verschenen, blijkt dat de biodiversiteit ernstig achteruit is gegaan. De seinen staan op rood!

De onderzoeksresultaten zijn heel duidelijk: als het om alle landnatuur in heel de provincie Zuid-Holland gaat, dan is er een jarenlange constante dalende trend zichtbaar. Deze wordt met name veroorzaakt doordat het zeer slecht gaat met de agrarisch natuur: de akker- en weidevogels. In 12 jaar tijd zijn deze met meer dan 30% achteruit gegaan. Ook met de bedreigde soorten van de zogenaamde rode lijst is het slecht gesteld: ten opzichte van 1990 is circa 70% van de populatieomvang van deze soorten nu verloren gegaan.

En dat is zeer zorgwekkend! Zowel nationaal als internationaal is afgesproken dat de achteruitgang van de biodiversiteit moet worden gestopt omdat biodiversiteit voor de mens, maar ook voor dieren, van levensbelang is. Als de provincie niet veel sterker gaat inzetten op de verbetering van de biodiversiteit, dan zal de achteruitgang gepaard gaan met ernstige gevolgen voor mens en dier, zoals voor de voedsel- en medicijnvoorziening, maar ook voor ons klimaat, onze leefomgeving, gezondheid en ons welzijn! Wat éénmaal weg is aan biodiversiteit, krijg je niet gemakkelijk meer terug, als je het al terugkrijgt. En dan gaat dit gepaard met nog veel hogere kosten; niet alleen kosten ter verbetering van de biodiversiteit, maar het heeft ook ernstige nadelige consequenties voor onze economie! Er moet nu echt wat gebeuren om het tij te keren en extra inzet is onontbeerlijk. Van alle provincies steekt de provincie Zuid-Holland verhoudingsgewijs het minste provinciale geld in de verbetering van de biodiversiteit en dat is een slechte zaak!

En dat terwijl dit college zichzelf de doelstelling heeft gesteld om de biodiversiteit juist te verbeteren. In de Groenagenda wordt als doelstelling aangegeven dat de natuurkwaliteit inZuid Holland in 2015 gelijk gebleven moet zijn t.o.v. 2011 (op basis van Alterra systematiek, index ten opzichte van 2011). Alle zeilen moeten worden bijgezet om de teruggang van de biodiversiteit überhaupt een halt toe te roepen. En dan red je het niet met ruim 2 miljoen euro bezuinigingen op de natuursubsidies!

Er moet een robuust netwerk van natuurgebieden en verbindingen hiertussen gerealiseerd worden (de ecologische hoofdstructuur). Daarbij zijn de ecologische verbindingen onontbeerlijk . Daardoor kunnen soorten zich tussen gebieden verplaatsen en worden populaties versterkt. Ook is het noodzakelijk om tot verregaande verbeteringen van het agrarisch natuurbeheer te komen, omdat het agrarisch natuurbeheer de afgelopen jaren nauwelijks succesvol is geweest ondanks vele miljoenen euro’s investeringen hierin. Ik heb hier in eerdere bijdragen al het nodige over gezegd.

Samenvattend: meer financiële middelen voor natuur is en blijft een politieke keuze! Ik hoop dat dit college tot het inzicht komt dat extra inzet noodzakelijk is en ingrijpt voor het te laat is. Het amendement dat ik indien is hiervoor een eerste start.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer