Inten­si­vering ener­gie­tran­sitie


1 maart 2014

Bijdrage intensivering energietransitie

De Partij voor de Dieren vindt de energietransitie naar duurzame vormen van energievoorziening als , zonne-, wind- en waterenergie belangrijk., evenals aardwarmte.

Maar het snelst verdiend is energiebesparing. Dat levert een win-win situatie op een kostenbesparing op en een CO2 reductie.

Mooi dat de provincie inziet dat zonne-energie goede duurzame perspectieven biedt voor energievoorziening. Wat onze fractie betreft mag hier nog veel meer op worden ingezet door de provincie!.

Onze fractie is geen voorstander van de bio-based economy, omdat energie gehaald worden uit mest en groene afvalstoffen. Dat is niet duurzaam. Er is een enorm mestoverschot en als de CO2 uitstoot willen verminderen moet de veestapel verkleind worden, omdat juist de vee-industrie bijna 30 % van de CO2 uitstoot veroorzaakt. Verbranding van mest wordt nu ten onrechte bestempeld als duurzaam. Nederland is het meest veedichte land ter wereld.

Verder zou het groenafval hergebruikt moeten worden voor de land- en tuinbouw door bijvoorbeeld compost en niet verbrand moeten worden, want dat is dus niet duurzaam . Graag een reactie van de gedeputeerde.

Nadelen zijn verder de onzekerheid over de impact op de lange termijn, omdat het om het verbranden van natuurlijke materialen gaat, de aanslag op het verbouwen van grondstoffen op de aarde en de impact op de voedselvoorziening voor de mens.

De provincie bevordert zowel de productie (mestvergisters, vergassers) als het gebruik van biogas. Mestvergisters zijn al helemaal niet duurzaam, zoals ik net al heb uitgelegd. Mijn vraag is hoe schat de provincie de gevaren en risico’’s in van mestvergisters, gezien de meerdere ontploffingen en ongevallen, die al hebben plaatsgevonden.

Doel is minder CO-uitstoot: de Partij voor de Dieren vindt dat de uitstoot moet worden verminderd door aanpak bij de bron, dus geen kolencentrales en vermindering van de veestapel. Daarom vinden we het ‘nuttig gebruik van restwarmte uit de twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte en afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) niet duurzaam, omdat de kolencentrales niet duurzaam zijn.

Als de provincie een voorbeeld wil stellen in duurzaam energiegebruik kan ze beter op elektrische auto’s overschakelen dan auto’s te laten rijden op fossiele brandstoffen als aardgas.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer