Bijdrage Uitvoe­rings­stra­tegie Ecolo­gische Hoofd­structuur


29 januari 2014

Bijdrage uitvoeringsprogramma EHS

Om te beginnen wil ik benadrukken dat de Partij voor de Dieren van mening is en blijft dat de oorspronkelijk geplande EHS in zijn geheel moet worden uitgevoerd en niet de herijkte EHS.

Verhouding Kwantiteit/kwaliteit

We kunnen ons niet vinden in het beleid van kwaliteit boven kwantiteit. Ook kwantiteit is van groot belang om het enorme biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat met de huidige inspanningen de internationaal afgesproken natuurdoelen bij lange na niet gehaald worden. Er moet dus meer gebeuren! Het is niet of/of maar en/en.

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is tot nu toe een verdienmodel voor agrariërs geweest.

En juist door de intensivering van diezelfde landbouw loopt de weidevogelstand drastisch terug, nemen ganzenpopulaties toe en is de biodiversiteit achteruit gehold. Diezelfde landbouw moet nu op dezelfde wijze de natuurdoelen helpen te behalen. Dat is een illusie als er niets veranderd m.b.t. het landbouwbeleid. De landbouw zelf zal moeten veranderen om de natuurdoelen te halen: minder intensief, een ander mestbeleid, geen monoculturen, minder maïsteelt, minder gebruik van gif- en bestrijdingsmiddelen, een hoger waterpeil en een ander maaibeleid. Als dit niet wordt veranderd kun je doelen stellen wat je wilt, kiezen voor een andere organisatievorm of mozaïekbeheer en nog meer geld pompen in agrarisch natuurbeheer, maar de biodiversiteit zal er niet beter van worden. De door de provincie aangepaste regels zullen hieraan niet bijdragen, dus zonde van de investering als de landbouw zelf niet verandert en minder intensief wordt!

Een voorbeeld van een provincieregel is de concentratie van weidevogelgebieden om het weidevogelbeheer (dat het grootste aandeel vormt van het Agrarisch Natuurbeheer) te concentreren in kerngebieden (pag. 15). Deze maatregel is een regelrecht gevolg van de toenemende intensivering van de landbouw, die dus gewoon kan doorgaan in de weidevogelgebieden die nu gaan afvallen. Er blijven nog een paar weidevogeltuinen over en dat is het dan. Als de intensivering van de landbouw afneemt, zullen er op een natuurlijke manier meer weidevogelgebieden in stand gehouden kunnen worden en kunnen de weidevogels weer toenemen..

We zijn van mening dat er meer natuurbeheer uitgevoerd moet worden door terreinbeherende organisaties en minder door agrarisch natuurbeheer als er niets verandert aan de intensiviteit van de landbouw, omdat deze organisaties niet tegelijkertijd tegenstrijdige belangen hebben te behartigen en omdat deze organisaties betere resultaten behalen tot nu toe. Kortom, er moeten veel strengere voorwaarden aan de landbouw worden gesteld bij subsidies voor agrarisch natuurbeheer en ik doe een dringend beroep op GS om hieraan gevolg te geven.

Monitoring biodiversiteit

Een zesjaarlijkse biodiversiteitsmeter is lastig bijsturen en mag wat ons betreft echt vaker! De gedeputeerde heeft toegezegd een jaarlijkse update te geven, maar juist de biodiversiteit en dan met name via agrarisch natuurbeheer zal nauwkeurig gemeten moeten worden om verspilling van geld te voorkomen en tijdig te kunnen bijsturen.

Particulier natuurbeheer

De provincie verwacht dat een hogere gebiedskwaliteit kan worden bereikt door het realiseren van een hoger aandeel particulier natuurbeheer omdat de internationale doelen daarmee sneller in beeld zullen komen. We hebben onze twijfels of 15% zelfrealisatie gehaald zal worden. Misschien is een idee om ook 15% zelfrealisatie te gaan toepassen op weginfrastructuur. Dat scheelt dan weer veel geld dat dan weer besteed kan worden aan de EHS.

Ecologische verbindingszones

In het uiterste geval zal de provincie een trekkersrol vervullen bij de aanleg van verbindingen met prioriteit 1 als vaststaat dat daarvoor bij de gebiedspartijen geen mogelijkheden bestaan. Als cofinanciering niet haalbaar of wenselijk blijkt kan eventueel worden besloten om een ecologische verbindingszone op een alternatieve wijze te financieren. Het blijft echter onduidelijk hoe precies.

We hebben grote zorgen over de haalbaarheid van de uitvoering van de ecologische verbindingszones. Graag worden we jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang. Kan de gedeputeerde dit toezeggen?

Last but not least de financiering van de EHS.

De gedeputeerde heeft toegezegd dat als er een hogere opbrengst is van de gronden dan verwacht, dit besteed zal worden aan natuurontwikkeling. Maar er is ook een risico dat de gronden minder opbrengen dan verwacht. De realisatie van de EHS en de internationale verplichtingen komen dan in gevaar, n hiermee dus het herstel en de verbetering van de biodiversiteit. Is de gedeputeerde bereid om een financiële voorziening te treffen, om het risico van een mogelijke afwaardering van BBL-gronden af te dekken door het treffen van een financiële voorziening om de realisatie van de EHS te waarborgen en Provinciale Staten herover minimaal jaarlijks te informeren;

Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Tot zover mijn bijdrage voor de eerste termijn.

PS. In tweede termijn is geen motie ingediend, omdat is toegezegd dat er een reservering van 15% wordt opgenomen.

De Partij voor de Dieren heeft tegen het voorstel gestemd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer